Dubtes

-Apuntar-se a un agrupament escolta

• Com apunte al meu fill a un agrupament escolta?
Consulta com és el teu agrupament escolta més proper en aquesta web. Fica’t en contacte amb ells, bé per mail, ben visitant-los un dia de reunió, parla amb els educadors, per a conèixer la situació de l’agrupament, veure si tenen disponibilitat i conèixer els tràmits per a apuntar-se a l’agrupament escolta (fitxa d’inscripció, quotes, horaris de reunions, etc.). Abans d’apuntar-ho a l’agrupament escolta, és recomanable que el jove prove un parell de reunions, per a saber si es troba a gust.

• A partir de que edat pot apuntar-se?
En la immensa majoria d’agrupaments escoltes es pot entrar amb 7-8 anys. Alguns agrupaments accepten xiquets a partir dels 6 anys, perque tenen castors (un grup d’edat per a xiquets d’aquestes edats). En cas de voler apuntar a un xiquet d’aquesta edat, consulta amb l’agrupament o amb l’oficina de la FEV per a conèixer si l’agrupament escolta en el qual esteu interessat té castors. En principi cap agrupament acceepta a xiquets menors dels 6 anys.

• Com puc ser voluntari a un agrupament escolta?
En cas de no conèixer cap agrupament escolta, consulta com t’és més proper en aquesta web. Quan tingues clar al fet que grup t’agradaria pertànyer, posa’t en contacte amb ells, bé per mail, ben visitant-los un dia de reunió. Parla amb els educadors, perquè et coneguen i t’expliquen el que comporta el teu voluntariat ( hores setmanals, activitats, compromís, etc.) i així pugueu prendre una decisió sobre la teua incorporació.

-Nous Agrupaments Escoltes

• Què faig per a crear un nou agrupament?
Per a crear un agrupament escolta fan falta diverses coses, per a començar principalment dos
1er.- Una entitat patrocinadora on tenir el local de l’agrupament escolta. Pot ser un col·legi, una parròquia, un local llogat, un local cedit per l’ajuntament, etc. Açò és fonamental per a tindre una seu social, on poder reunir-se, guardar el material de l’agrupament i realitzar activitats d’interior.
2º.- Un equip de monitors/educadors compromès. Amb un miínim de 5 persones, que siguen conscients que durant 4 anys hauran de tirar ells de l’agrupament escolta. Els educadors han de ser majors d’edat, i recomanable majors de 19 anys. Aquests monitors no fan falta que estiguen titulats, encara que si que és recomanable que algun d’ells l’estiga. Aquests educadors han de tenir un compromís estable, ja que els primers anys és més complicat aconseguir educadors, per la qual cosa hauran de tindre una continuïtat.
Un agrupament escolta consta de 4-5 branques d’edat: Castors (6-7 anys), Llops (7-10 anys), Exploradors (10-13 anys), Pioners (13-16 anys) i Companys (16-19 anys), no fa falta que es comence amb totes, però si que es aconsellable 3: llops, exploradors i pioners. Llops i exploradors perquè és fàcil aconseguir xavals d’aquesta edat, donen alegria i força a l’agrupament i els pares solen ser els més compromesos i pioners perquè de cara al futur de l’agrupament a poc a poc alguns d’aquestos xavals arribaràn a ser educadors.
Perquè un pioner de 15 anys, arribe a educador hauran de passar 5 anys fins als 20, per la qual cosa l’equip d’educadors que comence a l’agrupament ha de ser conscient que haurà de romandre 5 anys i/o anar incorporant nous educadors, que sol ser el més complicat d’aconseguir. Si es comença amb 3 branques, almenys serà necessari dos educadors en cada branca, per la qual cosa l’ideal serà aconseguir 6 persones per a estar d’educador.
Una vegada es té aquest bloc de gent, el següent és parlar amb l’associació escolta provincial perquè us puguen guiar una mica i coneguen el vostre interès.
Respecte al local, és interessant aconseguir un local on fer activitats, es pot parlar amb parròquies, col·legis o directament amb l’ajuntament. No fa falta un local molt gran, ja que moltes activitats se solen fer a l’aire lliure, però sempre és interessant tenir un lloc on poder emmagatzemar material i tenir unes instal·lacions miínimes per a activitats d’estar assegut (tallers de manualitats per exemple) i on estar en cas de mal temps.
Quan açò ja es té clar, es pot decidir el nom de l’agrupament, colors del fulard i fer el PEA: projecte educatiu d’agrupament, que és on es plasmen que valors es volen treballar dins de l’agrupament escolta durant l’any i que objectius educatius es tenen per a treballar.
A partir d’ací­, és interessant començar fent activitats de difusió perquè la gent de l’entorn conega l’agrupament, es promocione l’agrupament escolta, els pares sàpien que tipus d’activitats es fan i puguen acostar-se a parlar i si els sembla interessant la proposta es vagen apuntant els xavals. Si tot va bé, els pares dels xavals solen formar el comitè de pares, que sol portar delegades les tasques de gestió (material, tresoreri­a, relacions, etc.), deixant les tasques mes pedagògiques i d’activitats als educadors, per a repartir una mica la faena.

• Com “apunte” al meu agrupament a l’associació escolta?
Quan tingues clar que el teu agrupament escolta és un projecte sòlid, posa’t en contacte amb la teua associació provincial. Ells et guiaren en el procés. Quan lagrupament escolta esté preparat per a començar a funcionar, haureu d’enviar una carta de presentació al consell de l’associació perquè us coneguen i es puga votar la vostra incorporació en l’òrgan de decisió corresponent (consell, assemblea, etc.)

• Quins drets tinc com a nou grup?
Depèn de cada associació. En alguns casos, s’entra com a agrupament de ple dret, en uns altres es comença com a agrupament en formació, amb la possibilitat de no pagar els cursos de formació.

-Assegurances i autoritzacions

• Que són les assegurances?
Qualsevol membre de la FEV donat d’alta en els llistats està cobert per dos assegurances:
-Responsabilitat civil: per a pagar danys causats a tercers, a locals o per intoxicació en una activitat escolta
-Accidents: per a despeses mèdiques o indemnitzacions per causa de mort o invalidesa d’algun membre de la FEV en una activitat escolta.
D’aquesta manera es procura que qualsevol membre de la FEV tinga una seguretat i cobertura en les activitats escoltes que realitza.

• Que cobreixen els assegurances?
Les cobertures són molt extenses. Tots els agrupaments ténen còpia de les pòlisses per a poder consultar-les. De forma resumida, les cobertures són: pagament de danys corporals o materials en cas d’accident a tercers (trencament d’un cristall per exemple), pagament de despeses mèdiques en les activitats escoltes, pagament d’indemnització en cas de mort o d’invalidesa en les activitats escoltes. Podeu consultar aquest document a on explica de forma propera les cobertures

• Quin és el límit d’altura de l’assegurança?
L’assegurança de la FEV no té un límit d’altura estipulat. Et limita segons el tipus d’activitat que es faça, per exemple: els llops poden estar jugant en la plaça d’una urbanització de Serra Nevada a més de 2000 metres d’altura i estaran coberts, però els pioners poden estar “crestejant” per Penyagolosa a 1813 metres d’altura i no estaran coberts, ja que la seua activitat si que és de risc elevat.

• Puc fer activitats de risc (escalada, ràpel, ascensió a pics, etc.)?
L¡assegurança no cobreix activitats de risc elevat (escalada, ràpel, ascensió a un pic, tirolina, etc.). Si algun agrupament va a realitzar una activitat d’aquest tipus recomanem encaridament que es contracte una assegurança específica per a l’activitat. A través de la FEV podeu realitzar una ampliació si ho desitgeu de forma molt econòmica. ( L’ampliació no cobreix ascensions a pics de més de 3.000 metres d’altura, en cas de voler realitzar aquest tipus d’ascensió des de la FEV us podem proposar diverses alternatives).

• Per què hi ha tantes fitxes i autoritzacions?
Quan es van fer les fitxes d’inscripció se va simplificar tot el possible, es va consultar amb advocats i amb l’empresa de protecció de dades i es van quedar les 7 que hi ha (realment hi ha 6 i una té versió per a menors i majors d’edat). Són aquestes 6 per la següent raó:
1ª.- La fitxa mèdica és independent, perquè és una fitxa que canvia constantment sobretot en xavals. Les vacunes es van posant conforme creixen, les malalties es van passant, i van sorgint al·lèrgies, aprenen a nadar, etc. A més la fitxa mèdica és alguna cosa que sol anar, o deuri­a anar, en una carpeta unificada. La fitxa mèdica sempre ha d’anar en paper (mai informatitzada), estar sempre controlada i destruir-se quan ja no valga.
2ª.- La autorització de permís per a anar en vehíicle privat va a part, perquè els vehi­cles és normal que canvien en cada acampada o campament per la qual cosa seri­a inútil unificar-la amb la fitxa d’inscripció, ja que es va valorar fonamental posar que activitat es desenvolupa el trasllat, perquè el tutor legal tinga la certesa que coneix el vehi­cle on es va a desplaçar el seu fill i no que en qualsevol moment el seu fill puga viatjar en qualsevol vehi­cle que algú relacionat amb l’agrupament estime convenient. En principi els menors mai deurian de viatjar en vehicles privats, o bé en el transport públic, o en l’autobús que ha gestionat l’agrupament, o en el cotxe de suport que també ha gestionat l’agrupament (aquests dos vehicles malgrat ser privats els pares coneixen que existeixen quan autoritzen al fill a assistir a una activitat), o bé en el vehicle dels seus pares. Encara així­, com sabem que en ocasions passa, entenem que aquesta autorització haja d’existir per a aquestes ocasions excepcionals, però la lògica ens diu que no deuri­a ser una norma dins de l’agrupament.
3ª.- La autorització per a absentar-se d’una activitat, exactament igual que l’anterior, les dates i les persones amb les quals el menor es pot absentar canvien en cada acampada o campament per açò no era útil unificar-ho. No es pot autoritzar al fet que el menor es vaja amb qualsevol persona en qualsevol moment, açò té poca validesa legal.
4.- La fitxa per a participar en una activitat, és per a aquelles persones que acudeixen de forma puntual a una activitat escolta sense estar apuntades a l’agrupament (per açò, com no tindran fitxa d’inscripció deuen emplenar aquesta mateixa) o bé per a activitats que no han sigut notificades als pares. Si a un pare no li hem dit, quan es presenta la programació de la ronda, que el cap de setmana X hi haurà una acampada, nosaltres podem no tindrela confirmació que el pare ha sigut informat pel fill que té aquesta activitat, per açò és necessària una autorització que confirme açò.
5.- Autorització de drets de imatge, aquesta està integrada a la fitxa d’inscripció a l’agrupament. Però si tenim a algú que ve a una activitat sense haver emplenat la fitxa d’inscripció (perquè ve de forma puntual), amb aquesta autorització ens assegurem que podem fer fotos sense tenir problemes. Si ja han emplenat la fitxa d’inscripció, no fa falta que emplenen aquestes.
6.- La fitxa d’inscripció
si s’emplena, ja es pot prescindir de l’autorització de drets d’imatge, i en principi es quedaria “per sempre” a l’agrupament llevat que canvien els tutors legal del menor o que canvie d’adreça.
Les autoritzacions i fitxes es van fer pensant en totes les casuístiques que vam poder i que coneixem. En algunes ocasions són per a casos extrems, en uns altres pensem que el sentit comú dels educadors o la capacitat de comprensió dels pares serà suficient perquè res ocurrisca. Per desgràcia, el sentit comú o la capacitat de comprensió en ocasions no és tota la que ens agradaria i per açò creiem que havíem de posar totes les eines possibles a l’abast dels educadors per a dotar-los de tranquil·litat a ells i als pares en la labor de l’agrupament escolta.

• Podem fer una fitxa unificada?
Si l’agrupament escolta valora que amb una fitxa unificada és suficient, la FEV ho deixa a criteri i responsabilitat de l’agrupament, nosaltres us recomanem les autoritzacions proposades perquè tenim la certesa que cobreix tot el que deu cobrir. Les fitxes i autoritzacions són una proposta, per açò es pengen en formats modificables i com tot es poden millorar. L’agrupament que vulga les pot modificar i canviar el que vulga, l’agrupament és responsable dels canvis que decideixen fer. Les que estan penjades sabem que estan cobertes a nivell de protecció de dades, de drets dels xavals i de les casuístiques legals.
Si la raó és perquè resulta incòmode emplenar les fitxes totes les vegades, nosaltres us recomanem que quan s’apunten a l’agrupament emplene la fitxa d’inscripción i la fitxa mèdica.
La fitxa d’inscripció, llevat que canvie d’adreça o tutors legals, no haurà de tornar a emplenar-la mai més. La fitxa mèdica si que recomanem que s’actualitze abans de cada campament i destruir l’antiga.
Cada vegada que hi haja una activitat que els pares no coneguen, haurien d’emplenar l’autorització de activitat. Si no, no fa falta.
En cas que algun menor de forma excepcional siga necessari que vaja en un vehi­cle privat, perquè se’ls va a pujar així­ a una acampada per exemple, el tutor legal deuria signar l’autorització que els permet pujar en aquest vehíicle privat. De totes maneres si s’evita l’ús dels vehi­cles privats açò no sol fer falta.
I respecte a la dels drets d’imatge, si emplenen la fitxa d’inscripció ja no fa falta que emplenen aquesta.

• Estem autoritzats per a donar medicaments a menors?
Encara que no hi ha cap llei que ho prohibisca explícitament, no és aconsellable donar medicaments a un menor sense prescripció mèdica (recepta).

Els medicaments no estan pensats en dosis per a menors d’edat ja que depenent de l’edat i el pes, el medicament i/o la dosi variarà, per la qual cosa en donar-li un medicament a un menor podem estar causant-li un problema mèdic per sobredosi a una substància que el seu cos encara no pot metabolitzar, o que li produïsca una reacció contraindicada i no ho sapiem. Açò associat al fet que és un menor al nostre càrrec, pot suposar-nos un problema doble: d’una banda, el problema de salut de fer que el menor empitjore i per un altre el de la responsabilitat de l’adult d’haver decidit donar aquest medicament sense consultar a un metge amb les conseqüències legals que açò li puga suposar.

Per aquesta raó es diu que als menors no cal donar-los medicaments si no te’ls ha receptat el metge, perquè sota la teua responsabilitat estan medicant a un menor sense saber les conseqüències que açò pot tindre. Si segueixes la recepta d’un metge, la responsabilitat és del metge, ja que tu segueixes les instruccions que una persona facultada per a medicar t’ha donat.


-Gestió, llistats i quota

• A quines ajudes econòmiques puc optar des del meu agrupament escolta?
Qualsevol agrupament escolta de la FEV pot presentar-se a
-Subvencions FEV a activitats d’agrupaments escoltes: es convoquen al novembre i hi ha de termini fins a gener. Pots consultar les bases ací
Molts agrupaments poden optar a subvencions o ajudes per part de l’ajuntament del seu municipi a entitats que realitzen activitats juvenils. Consultar al vostre ajuntament per a saber si teniu aquesta possibilitat.
Els agrupaments del MEV també poden optar a la subvenció per a associacions juvenils de la Diputació de València. Se sol convocar a l’abril-maig. Per a més detalls consultar amb al secretaria tècnica del MEV: mev@scoutsfev.org

• Pot el meu grup tenir un CIF propi?
No és aconsellable, ja que tenir un CIF propi en un agrupament li obliga a constituir-se com a associació, la qual cosa comporta complir amb la Llei d’associacions, la qual implica una sèrie de gestions legals i comptables complicades per a un agrupament escolta. A més una associació civil no pot pertànyer a una associació pública de fidels(que és com estan constituïdes les associacions diocesanes: SdC, MEV i SdA), per la qual cosa un agrupament que esta constituït com una associació no podrà pertànyer a una de les associacions escoltes.

•Quina quota he de pagar?
Cada agrupament escolta posa unes quotes diferents conforme a les seues necessitats. De la quotes que se li paguen a l’agrupament escolta, es paguen les quotes associatives. Cada associació té una quota diferent. Actualment:
-Scouts de Castelló: 16 euros a l’any per associat.
-Moviment Escolta de València: 16 euros a l’any per associat. (Hi ha un descompte del 5% per “pagament ràpid”, si es paga al gener).
-Scouts de Alicante: 15 euros a l’any per associat.

Cada associació paga, de la quota de cada associat, 13 euros a la *FEV, quedant-se la resta per a despeses associatives.

• Quan pague la quota del meu agrupament a la associació?
Cada associació la cobra de forma diferent:
-Scouts de Castelló: En el moment en què donen un alta la ingressen a la seua associació.
-Moviment Escolta de València: Es fa una primer pagament al gener-febrer pel total del llistat i un altre després de l’estiu, ajustant per tots els membres nous daus d’alta i els membres donats de baixa.
-Scouts de Alicante:En dos terminis, un a principi de ronda i una altra a partir d’abril.

• Què cobreix la quotaFEV?
La quota FEV cobreix, d’una banda, les despeses per membre: Assegurança d’accidents: 1,9 €
Assegurnaça de Resp. Civil: 0,96 €
Quota de MSC: 3,94 €
La resta es destina a les altres partides de la FEV, com poden ser els tècnics, subvencions a agrupaments o despesa estructural. La quotaFEV aporta el 44% del pressupost de la FEV. La resta es cobreix amb els ingressos per subvencions i cursos de formació.

• Què és el CUDU?
La web per a la gestió dels llistats dels agrupaments on-line. D’aquesta manera es poden actualitzar de forma immediata els llistats, i saber en tot moment que persones tenim assegurades en els nostres llistats. A més és més senzill complir amb al llei de protecció de dades, en tenir un únic arxiu unificat amb registre de qui accedeix a ell i que modifica.

En aquest video podeu vore el seu funcionament.

• Quan es va a millorar el CUDU?
La majoria de millores sol·licitades pels agrupaments ja s’han dut a terme. Hi ha diverses millores que estan pendents per la seua complexitat tècnica. La FEV a poc a poc anirà afegint noves funcions conforme els agrupaments les vagen sol·licitant i es disposen de recursos per a açò.

•Com aconseguisc un usuari per al CUDU?
Tots els agrupaments tenen, almenys un usuari autoritzat. Aquest usuari, entrant en la fitxa d’un scouter o membre de comitè, pot activar-ho perquè li arribe de forma automàtica un usuari de CUDU. No hi ha límit d’usuaris, tots els scouters d’un agrupament poden tenir un usuari de CUDU.

Si desconeixeu qui és l’usuari autoritzat del vostre grup, podeu escriure un mail a l’oficina tècnica: fev@scoutsfev.org.

-Escola Lluerna: formació i cursos

• Quins canvis s’han produït en matèria de formació d’animació juvenil?
El 8 de juny de 2015 entrà en vigor la nova llei per la que es regulen els cursos de formació d’animació juvenil. En aquesta llei es proposen 2 nous cursos: Monitor d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil i Director d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil. Aquestos cursos equivalen a les antigues titulacions encara que han canviat en duració i continguts. La llei afecta a totes les escoles de la Comunitat Valenciana.

•Es convalidaran les antigues titulacions?
Sí, les antigues titulacions estan convalidades de forma automàtica des de la implantació de la llei. No hi ha que fer cap tràmit i la titulació seguirà sent valida a la resta de comunitats autònomes com fins ara. El mateix certificat que ja teniu seguirà sent valid.

•El TASOC està considerat com a titulació per a les activitats de joventut i voluntariat?
Si, l’IVAJ va emetre un comunicat en el qual es considerava al TASOC com a titulació equivalent a la de DAT (Director d’activitats de temps lliure infantil i juvenil). Aquest decret pertany a soles a la Comunitat Valenciana, per la qual cosa únicament és vàlid per a la mateixa. Per a altres Comunitats Autònomes vos recomanem consultar la legislació pròpia de cada comunitat.

•Es pot fer formació online?
La formació online està prevista en el decret. Per tant les escoles ja poden anar incorporant-la a la seua oferta formativa. Està previst que es permeta fer fins a un 33% de la formació teòrica en aquesta modalitat. La Escola Lluerna ha engegat els mecanismes per a la formació no presencial i així facilitar la formació als agrupaments.

•Els nous cursos serveixen per treballar?
Igual que les titulacions anteriors, aquestes serveixen per a les activitats d’animació juvenil que portem a terme les associacions o el IVAJ.
D’altra banda les empreses i els ajuntaments que també organitzen activitats d’animació, poden demanar les titulacions que pensen convenients, ja que la normativa no especifica les titulacions necessàries i el IVAJ no supervisa directament aquestes activitats.
Encara que el MAT i el DAT no són certificats professionals, ni estan pensats com a tal, en molts casos les empreses i ajuntaments continuen demanan’t-los i per tant podreu fer-ne ús.

•El títol de Director compta en les ratios per portar xiquets?
Les úniques comunitats autònomes que s’han adaptat a la nova llei són Catalunya i la Comunitat Valenciana. A la nostra comunitat es continua sense especificar el nombre de titulacions necessaries. A catalunya utilitzen un sistema en el que depenent del nombre de xiquets, exigeixen unes titulacions o unes altres. Actualment no sabem com van a regular a la resta de comunitats autònomes.

•Per què Lluerna té un límit d’edat per a les inscripcions als seus cursos?
Des de la publicació del PDJ i el PDA, votats i aprovat per la Federació, es van decidir les edats mínimes per ser educador. Amb coherència amb aquestes edats, la formació comença el mateix any en què s’inícia l’etapa al kraal. Depenent del perfil del curs les edats varien:
Inicial: 19 anys
Branca de castors: 19 anys
Branca de llops: 19 anys
Branca d’exploradors: 19 anys
Branca de pioners: 20 anys
Branca de companys: 21 anys
Monitor d’Activitats: 19 anys
Director d’Activitats: 20 anys

•Com es justifica el preu dels cursos de Lluerna?
L’Escola té unes despeses derivades directament dels cursos i unes despeses fixes. Encara que gran part de les despeses fixes estan cobertes per la Federació, hi ha una part que deuen assumir els participants. Ací ho teniu desglossat:
-Estança i manutenció del participant.
-Material del curs.
-Estança i manutenció dels formadors.
-Desplaçament dels formadors.
-Despeses generals de l’escola (en part subvencionada per la FEV).

•Quan tarda l’IVAJ en emetre les titulacions?
L’IVAJ es reserva un període de 45 dies per emetre la titulació des del moment en què l’escola presenta la documentació. Per açò, el participant ha d’haver entregat la memòria APTA en paper amb l’Informe de Pràctiques firmat pel seu tutor de pràctiques.

•Quins requisits he de tenir per a poder inscriure’m en un curs de la Escola Lluerna?
Tindre més de 19 anys i haver finalitzat l’etapa Ruta.

•Que cursos ofereix l’Escola Lluerna?
A la web de l’Escola Lluerna pots trobar tota la varietat de cursos oferits cada ronda.

•Com faig la memòria de practiques?
En la secció de materials de l’Escola Lluerna a la nostra pàgina web podràs trobar un guió per a la realització de la memòria de practiques.

-Voluntariat

• Com puc ser voluntari en un equip de la FEV?
Si vols pertànyer a un equip de la FEV, fica’t en contacte amb la secretaria tècnica (fev@scoutsfev.org) transmetent-los el teu interès, donant les teues dades i dient que equip t’agradaria participar. L’equip es posarà en contacte amb tu per a explicar-te el procés d’incorporació que es durà a terme el primer any, i des del COVOL (COmitè de seguiment i acompanyament dels VOLuntaris) es dura a terme un seguiment..

• Com puc obtindre un certificat del meu voluntariat?
Escriu a la secretaria tècnica de la FEV (fev@scoutsfev.org) dient des que ronda eres scouter, el teu nom, cognoms i DNI. La secretaria tècnica ho comprovarà, expedirà el certificat i ho signarà el secretari. En un termini de 2 dies a una setmana tindràs el teu certificat. Pots passar a arreplegar-ho o bé se’t pot enviar escanejat si ho sol·licites.

• Com ens afecta el Reial Decret que regula el registre de delinqüents sexuals?
Arran del Reial decret 1110/2015, d’11 de desembre, pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals, tot aquell que treballe amb menors, encara que siga des del voluntariat (article 3 punt 2) deu acreditar que no té antecedents de delictes sexuals.

• He de demanar un certificat de penals per a estar en el meu agrupament escolta com a voluntari?
No, però si que has de tindre el certificat com que no estàs al registre de delinqüents sexuals. Aquest certificat es pot sol·licitar gratuïtament per internet (amb DNI electrònic) o en les seus del ministeri de justícia de forma presencial. El teu agrupament i la teua associació han de tindre còpia del certificat.