Equivalències de titulacions

La legislació actual, DECRET 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desplega reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana  (DOCV núm. 7542, de 8 de juny de 2015), al seu Annex II. Titulacions equivalents a les exigides per als equips d’animació d’activitats de temps lliure, especifica que:

1. Als efectes de les activitats regulades en el títol II d’este decret, seran equivalents als diplomes de director o directora d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (DAT):

  • El Diploma d’Animador o Animadora Juvenil (
    (AJ1 i AJ expedits per Lluerna fins el 2012) o els diplomes emesos pels organismes responsables en matèria de joventut de les comunitats autònomes que, siga quina siga la seua denominació, capa-citen per a la realització de les funcions de direcció i coordinació d’ac-tivitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
  • Les titulacions de formació professional que incloguen íntegra-ment la qualificació professional de direcció i coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, del Catàleg Nacional de Qua-lificacions Professionals. (TASOC i altres cursos de Formació Professional de grau superior)
  • El certificat de Professionalitat de Direcció i Coordinació d’Acti-vitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil, que arreplega la qua-lificació de direcció i coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, expedit pels organismes competents. (Certificats atorgats pel SEPE/Labora/Servef demostrant anys d’experiència professional).

2. Als efectes de les activitats regulades en el títol II d’este decret, seran equivalents als diplomes de monitor o monitora d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (MAT):

  • Els diplomes emesos pels organismes responsables en matèria de joventut de les comunitats autònomes que capaciten per a la realització de les funcions de monitor/a d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (MTL i Dinamitzador oferit per Lluerna fins el 2014).
  • Les titulacions de formació professional que incloguen íntegra-ment la qualificació professional de dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. (Alguns cicles formatius de grau mitjà o superior)
  • El certificat de professionalitat de dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, que arreplega la qualificació de dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil del Catàleg Nacional de Qalificacions Professionals, expedit pels organis-mes competents. (Certificats atorgats pel SEPE/Labora/Servef demostrant anys d’experiència professional).

La llei no proposa la possibilitat de convalidar cap titulació antiga ni realitzar cap mena de curs pont; per poder adquirir la nova titulació serà necessari realitzar el curs.

Aquestes equivalències s’encontren sotmeses a la validesa de la normativa i pot ser rescindides en posteriors legislacions.