Procés estatutari FEV

Des de 2008, la FEV està treballant per una adaptació dels seus estatuts que la doten d’un marc actualitzat per a les seues necessitats actuals, i que acullen els requisits legislatius que l’afecten com són:
-El dret canònic en ser Entitat pública de fidels.
-La Llei Orgànica reguladora del Dret a Associació (LODA), en estar inscrita en el registre Autonòmic d’Associacions de la Generalitat Valenciana.
-La llei del Voluntariat de la Comunitat Valenciana, en estar inscrita com a entitat de voluntariat.
Per aquesta raó, en 2008 es va començar el treball d’adaptació dels estatuts de la FEV, incorporant tot allò que es va creure necessari i obrint un procés d’esmenes i aportacions. Amb l’esborrany realitzat es va portar a l’assemblea de Betxí d’octubre de 2008, on es va treballar, es van afegir les últimes aportacions, es va llegir i va aprovar en aquesta assemblea.
A partir d’aquest moment va començar un treball amb el departament jurídic de l’Arxidiòcesi de València i la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), per a adaptar el que l’assemblea havia aprovat al dret canònic que ens empara.
Aquest treball es va allargar durant diversos anys, en diferents moments de major activitat i en uns altres on es va deixar parat per altres temes prioritaris. En 2013 l’equip actual ho va reprendre i va finalitzar el treball que s’havia estat duent a terme pels anteriors equips, presentant una redacció. Sobre aquesta redacció es van dur a terme esmenes aportades pels agrupaments a l’octubre de 2015. Aquestes esmenes es van treballar en el Consell FEV del 14 de febrer de 2016, generant la redacció final que podeu trobar ací. Aquesta redacció es va enviar a la Conferencia Episcopal Española, amb la intenció de poder treballar amb ells la millor forma d’adaptar aquesta redacció al dret canònic que ens empara, sense perdre l’esperit de les propostes dels agrupaments escoltes.

La redacció va ser acceptada a excepció de 4 punts per la qual cosa, al juliol de 2016, ens reunirem amb el secretari d’Assumptes Jurídics de la CEE per treballar sobre els 4 punts de la redacció actual que presentaven conflictes amb el dret canònic, els quals eren:

-En l’Article 2 punt 1 se’ns sol·licita eliminar la frase “así como del ordenamiento civil”, ja que no procedeix citar l’ordenament civil en uns estatuts canònics. Per això es decideix suprimir aquesta frase.
-En l’Article 2 punt 2 citàvem els registres oficials de la Comunitat Valenciana tant en matèria de joventut com de voluntariat. Se’ns transmet que no procedeix citar registres civils en uns estatuts canònics. Encara així els transmetem la importància de citar aquells registres on la FEV formi part per la qual cosa s’aconsegueix consensuar la següent redacció:
“FEV se inscribe en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia. En el ámbito de la Comunidad Valenciana se inscribirá en aquellos otros Registros administrativos que le sean pertinentes debido a su actividad, sin perjuicio de mantener y preservar su identidad católica y comunión eclesial.”
-Se’ns demana suprimir l’article 5, ja que segons la CEE no aporta gens a les finalitats que ja se citen en l’article 3 i alguns entren en contradicció. Encara així, es va traslladar que hi ha certs punts que si que aporten a la nostra realitat i que a més entenem que no entren en contradicció amb les finalitats de l’article 3. Per això es consensua la següent redacció refonent part de l’article 5 en l’article 4:
“Artículo 4. Actividades y principios de actuación.
1.- Para el cumplimiento de sus fines, la entidad desarrollará actividades y programas de interés general. La FEV aprobará unos planes generales de actuación coordinada de las asociaciones diocesanas que serán aprobados por la Asamblea General. Igualmente podrá organizar, de acuerdo con los planes de actuación, todo tipo de actividades de educación y protección de la infancia y la juventud, cursos, conferencias, encuentros, campamentos, actividades de fomento de voluntariado, de educación e intervención ambiental, de promoción de igualdad de sexos, acciones formativas para educadores, publicaciones educativas y la realización de proyectos de educación y cooperación internacional o para el desarrollo con otros países.
2.- La acción voluntaria de la FEV es, ante todo, educadora en los valores cristianos, y se fundamenta en los siguientes principios:
a) En su carácter eclesial, caritativo, solidario y altruista, para dejar un mundo mejor del que nos hemos encontrado.
b) En una decisión propia y libremente adoptada, que no deviene de una obligación personal, ni de un deber jurídico.
c) En una forma desinteresada, y, sin contraprestación económica, ni de cualquier otra índole, sin perjuicio de los incentivos y/o resarcimientos, que (legalmente) puedan establecerse, de modo que siempre responda al estilo de gratuidad evangélico.”
-Se’ns sol·licita que el “Título IV Asociado de la FEV”, se suprimeixi integrament, ja que en entendre de la Junta d’Assumptes Jurídics de la CEE: “no debe haber en la Federación personas que no formen parte de una Asociación diocesana. Estas son los miembros de la Federación, y fuera de ellas no puede pertenecerse a la Federación”.
Encara així, els exposem que existeixen certs voluntaris en la nostra federació que ja no formen part de les diocesanes membre però exerceixen el seu voluntariat en la FEV, com és el cas de membres de la Junta Directiva, formadors de l’escola de formació, equips de fe, medi ambient, etc. que al seu moment van estar en la seva associació diocesana, però ara per diversos motius, ja no estan en actiu en la seva associació o agrupament escolta.
Referent a això s’ha fet una proposta de redacció que no ha estat acceptada, i estem treballant amb la Junta d’Assumptes Jurídics de la CEE per consensuar una redacció d’aquest punt.

Calendari del procés

 

De l’1 de octubre al 30 de octubre de 2015
Aportacions dels agrupaments escoltes

8 de novembre 2016: Assemblea de la FEV
PRESENTACIÓ DE LAS PROPOSTES RECOPILADES I EL PROCÉS DE REDACCIÓ

Del 20 de decembre de 2015 al 13 de febrer de 2016
ENVÍAMENT ALS AGRUPAMENTS DE LA PROPOSTA DE ESTATUTS PER A QUE ES TREBALLE A NIVEL D’AGRUPAMENTS

14 de febrer 2016: Consell FEV
TREBALL PER A CONSENSUAR LA REDACCIÓ A PRESENTAR A LA CEE DE LA PROPOSTA D’ESTATUTS AMB LES APORTACIONS DELS AGRUPAMENTS

Del 15 de febrer al 10 de abril de 2016
Redacció d’una proposta que reculla el treball del Consell FEV i presentació a la Junta d’Assumptes Jurídics de la CEE

4 de juliol de 2016
reunió amb la Junta d’Assumptes Jurídics de la CEE per a treballar les discrepàncies

d’octubre a gener de 2017
Consensuació d’una redacció oficial

De febrer a abril 2017
Treball i aprobació en una assemblea FEV

De abril a maig 2017
Ratificació per la Conferencia Episcopal Española

Títols dels estatuts

A continuació tens un llistat dels 8 Títols en els quals s’arrepleguen els estatuts amb la redacció final presentada a la CEE. En la secció de cada Títol tindràs una explicació dels principals canvis i la redacció comparativa dels estatuts en aquest Títol.

Títol I. Denominació, naturalesa, àmbit territorial,règim jurídic ​i domicili
Títol II. Finalitats i activitats
Títol III. Membres de la FEV.
Títol IV. Associat de la FEV.
Títol V. Òrgans de govern.
Títol VI. Escola de Formació “Lluerna”.
Títol VII. Modificació dels estatuts.
Títol VIII. Dissolució i Administració de béns.