Títol I. Denominació, naturaleza, àmbit territorial i domicili