Títol I. Denominació, naturalesa, àmbit territorial, règim jurídic i domicili