Drets i deures (PdA)

En aquest apartat es plantegen els drets i deures que afecten a tots els voluntaris de la FEV. A més dels aspectes generals, es determinen drets i deures específics per a cada espai de voluntariat. Per a aprofundir més en qualsevol d’aquests aspectes, pots descarregar-te la publicació del PdA en la secció del Programa d’adults.


Drets generals de tots els voluntaris de la Federació d’Escoltisme Valencià

1. Ser tractats sense discriminació, respectant la seua llibertat, dignitat, intimitat i creences.

2. Rebre la informació que defineix a la FEV: Carta FEV, estructura interna, propostes educatives, funcionament, òrgans de decisió…

3. Sol·licitar i rebre orientació i assessorament sobre la seua labor voluntària.

4. Accés a la formació que facilite el desenvolupament de la seua tasca (metodologia escolta, educació en valors, gestió d’equips, formació de voluntaris…).

5. Facilitar l’accés als mitjans i/o recursos (materials i eines per a l’acompliment de la seua labor).

6. Assumir responsabilitats, adquirir compromisos i tasques, pròpies de la labor que exerceix, sent coherent amb les realitats i motivacions personals.

7. Participar de forma activa com kraal, voluntari o formador, tenint dret a ser escoltats i valorats per la resta de membres.

8. Ser reconegut pel treball realitzat com a voluntari.

9. Rebre avaluació sobre el seu treball, així com el dels altres, de forma constructiva.

10. Ser assegurat contra els riscos d’accident i malaltia derivats directament de l’exercici de l’activitat voluntària, amb les característiques i pels capitals assegurats que s’establisquen reglamentàriament.

11. Realitzar la seua activitat en condicions de seguretat i higiene en funció de la naturalesa i característiques de l’activitat.

12. A dir que no, sent coneixedor de les responsabilitats que s’assumeixen.

13. A errar i aprendre dels errors comesos.

14. Trobar en la seua activitat de voluntari un espai de promoció i creixement personal.

15. Obtenir la satisfacció personal merescuda per l’esforç realitzat i gaudir dels mèrits obtinguts, així com del treball ben fet com a voluntari.

16. Transmetre les seues opinions de forma respectuosa i proactiva, sempre amb l’objectiu de millorar l’espai de voluntariat.

17. Gaudir de lescoltisme i l’activitat de voluntari, de forma complementària a la nostra vida diària.


A part de tots aquests, els voluntaris de cada àmbit tenen més drets específics:

AGRUPAMENTS ESCOLTES
18. Tenir el respatler de la federació en el desenvolupament de les seues activitats i la seua labor com a voluntari.

19. Comunicar a la FEV i els voluntaris, els mèrits obtinguts per l’agrupament escolta (un voluntariat reconegut, un projecte ben desenvolupat…).

20. Dret de passar a formar part dels equips de voluntaris o de l’escola de la FEV.

21. Dret a vot de tots els membres en les assemblees federatives i per grup en els consells federatius i associatius, per a participar democràticament de les decisions de les associacions i la federació.

22. Dret a vot. A participar democràticament en l’elecció dels membres de representació, direcció i gestió de l’Escola i la FEV.

23. Cada agrupament escolta dins el seu òrgan de decisió podrà establir altres drets per als seus educadors.


EQUIPS DE VOLUNTARIAT
18. Ser reemborsats per les despeses realitzades en l’acompliment de les seues activitats dins de les pautes establides per la federació, sent est una despesa justificada i necessari.

19. Disposar d’un element d’identificació, el fulard federatiu, com a membre voluntari.

20. Ser recolzats i recolzats per l’equip directiu en les decisions que es prenen exercint la seua funció.

21. Dret a vot en les assemblees federatives, per a participar democràticament de les decisions de la federació (pendent d’aprovació per Estatuts).


EQUIPS DIRECTIUS
18. Ser reemborsats per les despeses realitzades en l’acompliment de les seues activitats dins de les pautes establides per la federació/associació, sent est una despesa justificada i necessari.

19. Disposar d’un element d’identificació, el fulard federatiu, com a membre voluntari.

20. Ser recolzat i recolzat per la resta de l’equip en les decisions que es prenen exercint la seua funció.

21. Dret a vot en les assemblees federatives/associatives, per a participar democràticament de les decisions de la federació.


ESCOLA LLUERNA
18. Ser reemborsats per les despeses realitzades en l’acompliment de les seues activitats dins de les pautes establides per la federació, sent est una despesa justificada i necessari.

19. Disposar d’un element d’identificació, el fulard federaitu, com a membre voluntari.

20. Ser recolzat i recolzat per l’Escola en les decisions que pren exercint la seua funció.

21. Dret a vot, per a participar democràticament en les Assemblees de l’Escola i Assemblees Federativa.Deures generals de tots els voluntaris de la Federació d’Escoltisme Valencià

1. Respectar a la resta de voluntaris, així com la seua labor.

2. Conèixer els principis i valors que defineixen a la FEV.

3. Actuar en la teua vida voluntària de forma responsable, coherent i conseqüent amb els principis i valors que defineixen a la FEV.

4. Participar en les tasques formatives previstes per la federació de manera concreta, així com les que amb caràcter permanent es precisen per a mantenir la qualitat del voluntariat.

5. Respectar i cuidar els recursos materials i eines que la federació i els seus grups posen a la disposició dels seus membres, fent un ús responsable dels mateixos.

6. Exercir la labor de voluntariat de forma responsable i complir els compromisos adquirits com a voluntaris.

7. Participar de forma activa i desenvolupar les competències del càrrec com a educador, voluntari o formador.

8. Escoltar, respectar i valorar a la resta de voluntaris, així com a la seua labor realitzada, assumint i respectant la diversitat d’opinions i realitats que defineixen també a la resta de voluntaris.

9. Valorar i acceptar les crítiques i avaluacions constructives rebudes durant la labor de voluntari, amb la finalitat de millorar en l’acompliment de la nostra labor.

10. Respectar els drets dels xiquets i joves destinataris de la nostra activitat voluntària.

11. Guardar, quan corresponga, confidencialitat de la informació rebuda i coneguda del desenvolupament de la seua activitat voluntària.

12. Utilitzar degudament el càrrec o posició de voluntaris i ser tractats amb igualtat a la resta de membres.

13. Cuidar i vetlar pel benestar de la resta de voluntaris, així com de la labor que realitzen.

14. Informar amb sinceritat els canvis de disponibilitat i/o motivació perquè l’espai de voluntariat puga saber clarament amb qui explica i en quina mesura.


A part de tots aquests, els voluntaris de cada àmbit tenen més deures específics:

AGRUPAMENTS ESCOLTES
15. Conscienciar, sensibilitzar i fer partícips a pares i mares dels xiquets i joves membre del grup, sobre el sentit, el funcionament, i les activitats a realitzar en l’agrupament escolta.

16. Participar activament en les assemblees, consells i espais oferits per la FEV, ajudant així a definir el camí de la federació.

17. Complir les normes internes de l’agrupament escolta.


EQUIPS DE VOLUNTARIAT
15. Representar degudament els principis i valors propis de la FEV.

16. Servir de referent per a la resta dels membres de la federació.

17. Mantenir una actitud oberta cap a la resta dels voluntaris, per a aconseguir així una FEV propera i oberta als seus membres.

18. Conèixer el que representa formar part de l’estructura FEV, així com els seus objectius, estructura, funcionament i tasques que puga realitzar.

19. Estar pendent de les necessitats dels grups, a través d’una relació propera amb els voluntaris.

220. Conèixer, transmetre i ser model de la filosofia de la FEV.

21. Formar-se per a realitzar les funcions i objectius de la millor forma possible.


EQUIPS DIRECTIUS
15. Representar degudament els principis i valors propis de la FEV/Associació.

16. Servir de referent per a la resta dels membres de la FEV/Associació.

17. Mantenir una actitud oberta cap a la resta dels voluntaris, per a aconseguir així una FEV/associació propera i oberta als seus membres.

18. Donar un tracte d’igualtat a tots els agrupaments escoltes i voluntaris.

19. Conèixer el que representa formar part de l’Equip Directiu, així com els seus objectius, estructura, funcionament i tasques que puga realitzar.

20. Estar pendent de les necessitats dels grups, a través d’una relació propera amb els voluntaris.

21. Conèixer, transmetre i ser model de la filosofia de la FEV/Associació.

22. Formar-se per a realitzar les funcions i càrrecs de la millor forma possible.


ESCOLA LLUERNA
15. Representar degudament els principis i valors propis de la FEV

16. Servir de referent per a la resta dels membres.

17. Mantenir una actitud oberta cap a la resta dels voluntaris, per a aconseguir així una FEV propera i oberta als seus membres.

18. Donar un tracte d’igualtat a tots els “formandos”.

19. Conèixer el que representa formar part de l’Escola, així com dels seus objectius, estructura, funcionament i tasques que puga realitzar.

20. Estar pendent de les necessitats formatives dels agrupaments, a través d’una relació propera amb els “formandos”.

21. Conèixer, transmetre i ser model de la filosofia de la FEV.

22. Formar-me per a les activitats i funcions que em compromet per a mantenir i millorar la qualitat educativa que oferim.