Recorregut (PdA)

El cicle del voluntariat permet tenir una visió integral de totes les fases de col·laboració que existeixen entre el voluntari i els àmbits de treball de la FEV i facilita el funcionament del voluntariat en l’espai de voluntariat. D’aquesta forma, el cicle del voluntariat no se centra només en àrees concretes o programes, com per exemple la captació o la formació, sinó que es realitza de forma transversal tenint en compte al voluntari i la seua relació amb l’espai de voluntariat de principi a fi.

En el voluntariat que es realitza en la FEV tenim diverses fases, encara que en la majoria dels casos no estan definides ni protocolitzades, solament se segueix un esquema que s’ha anat adquirint al llarg dels anys i a través de tradicions o processos que en molts casos es desconeix exactament el seu oritge. Amb la definició d’aquestes fases es pretén facilitar els coneixements i referències bàsiques a l’hora d’organitzar un cicle de voluntariat, aclarint els aspectes essencials a cada moment del procés i una sèrie d’eines per a facilitar la gestió. També s’ofereixen instruments per a l’anàlisi de la situació en cada fase i s’indica què accions poden ser les més adequades.Per a aprofundir més en qualsevol d’aquests aspectes, pots descarregar-te la publicació del PdA en la secció del Programa d’adults.

Pel funcionament dels diferents àmbits de la FEV, el cicle lògic del voluntariat que es defineix és el següent:

Definició i preparació

Incorporació

Desenvolupament

Maduresa

Reconeixement i desvinculació

Fase transversal: FORMACIÓ

Fase transversal: ACOMPANYAMENT

Fase transversal: RECONEIXIMENT

Fase transversal: AVALUACIÓ


Fase de Definició i preparació

Abans que el voluntari entre a formar part de l’espai de voluntariat, hem de definir el perfil d’aqueix voluntariat, i en concret la seua funció en cadascuna de les situacions específiques. Així doncs, cal pensar quins són els perfils necessaris, com es realitzarà la cerca i com es durà a terme el procés de selecció. A continuació realitzem la cerca de possibles persones que vulguen participar i fem l’elecció de la persona voluntària. Ací es contextualitza el voluntariat en l’àmbit on es vaja a desenvolupar i s’estructura la seua gestió, planificació, etc.

ÀMBIT DE L’AGRUPAMENT ESCOLTA

Començament: Quan manifesta interès o el grup li manifesta interès.

Durada recomanada: 1-2 setmanes.

Formació recomanada:cap.

Perfils recomanats: cap en especial.

Responsable del seguiment: el coordinador d’agrupament, el coordinador de branca, el dinamitzador del kraal.

Reconeixement: Contacte previ.

Documentació: Projecte Educatiu d’Agrupament.

Finalització: quan s’incorpora al Kraal.

A tindre en compte… Aquesta fase ha d’adaptar-se depenent de si el voluntari ve de fora de l’escoltisme, o prové del propi agrupament escolta.

ÀMBIT DELS EQUIPS DE VOLUNTARIS

Començament: Quan manifesta interés o el COVOL li manifesta interés.

Durada recomanada: 2-3 setmanes.

Formació recomanada: cap.

Perfils recomanats: vindre d’un agrupament escolta o coneixements específics de l’àrea de l’equip.

Responsable del seguiment: el COVOL i el coordinador de l’equip.

Reconeixement: Contacte previ.

Documentació: Programa federatiu i Carta FEV.

Finalització: Quan s’incorpora a l’equip.

ÀMBIT DELS EQUIPS DIRECTIUS

Començament: Quan manifesta interès o l’Equip directiu li manifesta interès.

Durada recomanada: des de 1 mes fins a mitja ronda.

Formació recomanada: Curs REF, cursos específics del MSC i altres entitats afins.

Perfils recomanats: vindre de un agrupament escolta, d’un equip de voluntaris o coneixements globals de l’àmbit de l’equip directiu.

Responsable del seguiment: el COVOL i el president de l’equip directiu.

Reconeixement: Contacte previ.

Documentació: Programa federatiu i Carta FEV.

Finalització: Quan se li vota en una assemblea.

A tindre en compte… el nivel de compromis, tidre una visió a mig-llarg plaç, compromis de compliment de mandat.

ÀMBIT DE L’ESCOLA LLUERNA

Començament: Quan manifesta interès o el COVOL li manifesta interès.

Durada recomanada: 1 mes.

Formació recomanada: cap.

Perfils recomanats: vindre d’un agrupament escolta o coneixements pedagògics.

Responsable del seguiment: l’Equip de tutors.

Reconeixement: Contact previ.

Documentació: Programa de Joves i Adults.

Finalització: Quan comença el procés de per a ser formador.

A tindre en compte…

L’Escola Lluerna compta amb un equip de formadors en etapa de Maduresa que s’encarreguen de tutoritzar (fer seguiment) als voluntaris que es volen incorporar.

Fase d’Incorporació

En aquesta fase la persona passa a formar part de l’estructura de l’espai de voluntariat. En aquest moment, es concreta el compromís i l’activitat a desenvolupar.

ÀMBIT DE L’AGRUPAMENT ESCOLTA

Començament: quan s’incorpora al kraal.

Durada recomanada: 1 ronda.

Formació recomanada:monogràfics específics.

Perfils recomanats: educador de branca.

Responsable del seguiment: coordinador de branca, dinamitzador de kraal.

Reconeixement: fulard de l’agrupament.

Documentació: P. Educatiu d’agrupament i branca.

Finalització: quan comença a exercir càrrecs de responsabilitat en l’agrupament.

A tindre en compte… En aquesta fase no es recomana que realitze formació avançada (monitor, director), sinó que prenga contacte amb l’agrupament.

ÀMBIT DELS EQUIPS DE VOLUNTARIS

Començament: quan s’incorpora a l’equip.

Durada recomanada: 6 mesos- 1 ronda.

Formació recomanada: monogràfics específics.

Perfils recomanats: voluntari d’equip.

Responsable del seguiment: COVOL i coordinador de l’equip.

Reconeixement: fulard federatiu.

Documentació: Coneixements específics de l’àrea de treball de l’equip.

Finalització: quan comença a coordinar alguna activitat dins de l’equip.

ÀMBIT DELS EQUIPS DIRECTIUS

Començament: Quan s’incorpora a l’equip directiu.

Durada recomanada: 2 mesos.

Formació recomanada: Curs REF, cursos específics del MSC i altres entitats afins.

Perfils recomanats: membre d’equip directiu.

Responsable del seguiment: president de l’equip directiu o COVOl.

Reconeixement: Votació en la assemblea.

Documentació: Programa federatiu, RRI funcions de cada càrrec, carta FEV, projecte anterior, funcionament/legislació d’una associació.

Finalització: quan comença a coordinar accions de la seua àrea de treball exercint el seu càrrec.

A tindre en compte… No deixar que s’assumisquen moltes coses per la seua motivació.
És fonamental fer molta vida amb el voluntari.

ÀMBIT DE L’ESCOLA LLUERNA

Començament: Quan comença el procés de tutorització.

Durada recomanada: 1 ronda (adaptada en cada cas).

Formació recomanada: Curs de tutors de formació.

Perfils recomanats: persona amb 22 anys o més i titulació de monitor o director.

Responsable del seguiment: tutor i COVOL

Reconeixement: fulard federatiu.

Documentació: pla de formació, Projecte d’Escola, Programa de Joves.

Finalització: quan en equip de tutors aprova la seua incorporació a l’escola.

Fase de Desenvolupament

Aquesta fase es dóna una vegada que la persona s’incorpora activament i té assignades diferents responsabilitats. L’espai de voluntariat es planteja les accions vinculades a l’estada del voluntari i el seu desenvolupament personal..

ÀMBIT DE L’AGRUPAMENT ESCOLTA

Començament: quan comença a exercir càrrecs de responsabilitat en l’agrupament escolta.

Durada recomanada: De 2 a 5 anys.

Formació recomanada:Curs de monitor o director, segons la legislació vigent.

Perfils recomanats: Educador de branca, responsable de branca i càrrecs de gestió.

Responsable del seguiment: Coordinador d’agrupament, responsable de branca o dinamitzador de kraal.

Reconeixement: Ensenya de fusta.

Documentació: Projecte Educatiu d’Agrupament, Projecte Educatiu de branca.

Finalització: quan exerceix una responsabilitat major.

ÀMBIT DELS EQUIPS DE VOLUNTARIS

Començament: Quan comença a coordinar alguna activitat en l’agrupament.

Durada recomanada: De 2 a 3 anys.

Formació recomanada: Curs REF.

Perfils recomanats: Voluntari d’equip.

Responsable del seguiment: Coordinador de l’equip, Responsable d’Equipo i COVOl.

Reconeixement: transversal.

Documentació: Programa federatiu.

Finalització: quan pasa a coordinar l’equip.

ÀMBIT DELS EQUIPS DIRECTIUS

Començament: Quan comença a coordinar accions de la seua àrea de treball exercint el seu càrrec.

Durada recomanada: Des d’una ronda i mitja fins a 2 rondes i mitja.

Formació recomanada: Curs REF, monogràfics específics relacionats amb el seu càrrec.

Perfils recomanats: membre d’equip directiu.

Responsable del seguiment: presidència de l’equip directiu, CoVol.

Reconeixement: quan els voluntaris et valoren.

Documentació: Programa Federatiu, Programa de Scouts MSC, projecte associatiu.

Finalització: Quan tria un altre càrrec directiu o decideix deixar el seu voluntariat.

ÀMBIT DE L’ESCOLA LLUERNA

Començament: Quan entra en el claustre de formadors.

Durada recomanada: 2 – 4 rondas.

Formació recomanada: Curs ADF.

Perfils recomanats: formador.

Responsable del seguiment: assemblea de Lluerna i Mesa pedagògica.

Reconeixement: Terceres fustes.

Documentació: pla de formació, Projecte d’Escola, Programa de joves i dossier ADF.

Finalització: Quan comença a coordinar cursos, s’incorpora a la taula pedagògica o decideix deixar el seu voluntariat.

Fase de Maduresa

Passat un temps, el voluntari ja ha adquirit suficients coneixements i els ha interioritzat com per a exercir rols de responsabilitat. En aqueix moment és quan ha de començar a fer seguiment amb altres voluntaris que estiguen en etapa de desenvolupament perquè vagen adquirint experiència i sent un model per a la resta de voluntaris.

ÀMBIT DE L’AGRUPAMENT ESCOLTA

Començament: Quan exerceix càrrecs de responsabilitat en l’agrupament.

Durada recomanada: des de 2 rondes fins a una durada indeterminada.

Formació recomanada:monogràfics específics.

Perfils recomanats: coordinador de branca, coordinador d’agrupament, dinamitzador de kraal.

Responsable del seguiment: coordinador d’agrupament, altres educadors en fase de Maduresa.

Reconeixement: transversal.

Documentació: Programa federatiu.

Finalització: Quan manifesta que té pensat deixar el kraal.

ÀMBIT DELS EQUIPS DE VOLUNTARIS

Començament: Quan coordina un equip de voluntari.

Durada recomanada: des de 2 fins a 4 rondes.

Formació recomanada: monogràfics específics.

Perfils recomanats: coordinador d’equip.

Responsable del seguiment: Responsable d’equips de voluntaris, CoVol.

Reconeixement: transversal.

Documentació: funcionament d’equips similars a nivell regional o estatal.

Finalització: Quan deixa de tenir responsabilitats dins de l’equip.

ÀMBIT DELS EQUIPS DIRECTIUS

Començament: Amb l’elecció d’un altre càrrec directiu o renovant l’anterior.

Durada recomanada: de 1 a 2 legislatures.

Formació recomanada: monogràfics específics.

Perfils recomanats: l’equip directiu.

Responsable del seguiment: president de l’equip directiu, equip directiu.

Reconeixement: elecció a l’assemblea.

Documentació: Programa federatiu, Programa de Scouts MSC, projecte associatiu i Programa d’altres entitats.

Finalització: Quan es presenta un altre candidat per al seu càrrec.

ÀMBIT DE L’ESCOLA LLUERNA

Començament: amb la coordinació de cursos.

Durada recomanada: des de 3 rondes fins a una durada indeterminada.

Formació recomanada: Curs ITT.

Perfils recomanats: coordinador de curs, tutor, director i mesa pedagògica.

Responsable del seguiment: assemblea de l’Escola Lluerna i la mesa pedagògica.

Reconeixement: Quartes fustes.

Documentació: Documentació pedagògica i de coordinació

Finalització: Quan pasa a ser col·laborador de l’escola.

Fase de Reconeixement i desvinculació

En aquest moment ens juguem, en moltes ocasions, no solament que la persona es porte i mantinga un bon record de la seua acció voluntària sinó també el seu posterior incorporació en altres entitats afins o la col·laboració amb nosaltres en un futur. L’espai de voluntariat ha de gestionar aquesta fase per a aprofitar al màxim les etapes anteriors i la seua aportació, així com reconèixer-li la seua labor a través d’accions específiques destinades a valorar l’aportació del voluntari. També ha d’assegurar-se que, després de la seua eixida de l’espai de voluntariat, aquesta persona se senta satisfeta del procés viscut.

ÀMBIT DE L’AGRUPAMENT ESCOLTA

Començament: Quan manifesta que té pensat deixar de pertànyer al kraal.

Durada recomanada: 6 mesos.

Formació recomanada:cap.

Perfils recomanats: monitor de branca, dinamitzador de kraal.

Responsable del seguiment: La persona que li relleve en el seu càrrec, el coordinador d’agrupament, CoVol.

Reconeixement: Cerimònia de comiat.

Documentació: Informació d’altres entitats afins o del comitè d’agrupament.

Finalització: Quan deixa d’estar en els llistats com a part del kraal.

A tindre en compte… En moltes ocasions és un bon moment perquè passen a formar part del comitè d’agrupament, realitzant un procés similar al del kraal.

ÀMBIT DELS EQUIPS DE VOLUNTARIS

Començament: Quan deixa de tenir responsabilitats dins de l’equip de voluntaris.

Durada recomanada: 1 ronda.

Formació recomanada: cap.

Perfils recomanats: voluntari d’equip.

Responsable del seguiment: COVOL i responsable de l’equip.

Reconeixement: transversal.

Documentació: informació d’altres entitats afins.

Finalització: quan deixa de tenir contacte regular amb el nou equip.

ÀMBIT DELS EQUIPS DIRECTIUS

Començament: Quan manifesta que té pensat deixar el càrrec.

Durada recomanada: 2-3 mesos.

Formació recomanada: cap.

Perfils recomanats: membre d’equip directiu o voluntari d’equip.

Responsable del seguiment: responsable d’equip humà i COVOL.

Reconeixement: Agraïment en l’assemblea d’eixida..

Documentació: informació d’altres entitats afins.

Finalització: quan deixa de tenir contacte regular amb el nou equip.

ÀMBIT DE L’ESCOLA LLUERNA

Començament: Quan deixa de coordinar cursos.

Durada recomanada: Des de 1 ronda fins a 3 rondas.

Formació recomanada: cap.

Perfils recomanats: col·laborador.

Responsable del seguiment: Mesa pedagògica.

Reconeixement: Cerimònia de comiat de l’Escola.

Documentació: Informació d’altres entitats afins.

Finalització: Quan deixa el perfil de col·laborador i de desvincula de l’escola.