Programa de Joves

Aquest programa persegueix contribuir a la educació en valors dels joves de forma integral. Ajudant-los a desenvolupar plenament les seues possibilitats físiques, intel·lectuals, afectives, socials i espirituals, com a persones, com a ciutadans responsables que troben el sentit de la seua vida participant activament en la construcció d’un món més just i igualitari, com a membres de comunitats locals, nacionals i internacionals.

El Programa de Joves dota a la FEV d’una proposta educativa que permet desenvolupar una metodologia i eines útils per a l’aplicació del mètode escolta en els agrupaments. Aquest marc, possibilita a la FEV oferir respostes a les problemàtiques metodològiques dels agrupaments, exposar una proposta de treball als agrupaments de nova creació i definir documentació de suport pedagògic a aquells que la necessiten.

La realitat dels agrupaments és molt diversa i la seua adaptació del mètode diferent. És per açò que el Programa de Joves apareix com una proposta, que malgrat ser integral permet l’adaptació i la inclusió d’aquells elements que tradicionalment s’han treballat en cadascun dels diferents agrupaments escoltes. L’aplicació d’aquesta proposta per part dels agrupaments és voluntària com fins ara ho ha sigut.

Explicació de la proposta educativa, la progresió personal i les árees de desenvolupament en cada grup d’edat.

Resum dels elements del mètode del PdJ i dels seus objectius educatius per grups d’edat de forma progressiva.

Aplicació pràctica del PdJ al Projecte educatiu d’Agrupament i de les branques, per a treballar l’educació en valors a través de la proposta educativa.