Programa de Joves

Aquest programa persegueix contribuir a la educació en valors dels joves de forma integral. Ajudant-los a desenvolupar plenament les seues possibilitats físiques, intel·lectuals, afectives, socials i espirituals, com a persones, com a ciutadans responsables que troben el sentit de la seua vida participant activament en la construcció d’un món més just i igualitari, com a membres de comunitats locals, nacionals i internacionals.

El Programa de Joves dota a la FEV d’una proposta educativa que permet desenvolupar una metodologia i eines útils per a l’aplicació del mètode escolta en els agrupaments. Aquest marc, possibilita a la FEV oferir respostes a les problemàtiques metodològiques dels agrupaments, exposar una proposta de treball als agrupaments de nova creació i definir documentació de suport pedagògic a aquells que la necessiten.

La realitat dels agrupaments és molt diversa i la seua adaptació del mètode diferent. És per açò que el Programa de Joves apareix com una proposta, que malgrat ser integral permet l’adaptació i la inclusió d’aquells elements que tradicionalment s’han treballat en cadascun dels diferents agrupaments escoltes. L’aplicació d’aquesta proposta per part dels agrupaments és voluntària com fins ara ho ha sigut.

METODOLOGIA

Explicació de la proposta educativa, la progressió personal i les àrees de desenvolupament en cada grup d’edat.

OBJECTIUS I ELEMENTS

Resum dels elements del mètode del PdJ i dels seus objectius educatius per grups d’edat de forma progressiva.

EDUCAR EN VALORS: PEA

Aplicació pràctica del PdJ al Projecte educatiu d’Agrupament i de les branques, per a treballar l’educació en valors a través de la proposta educativa.

SISTEMA DE RECONEIXEMENT

Explicació de com funciona el sistema de reconeixement de la progressió personal, ajudant a reforçar i motivar als nostres joves en els seus aprenentatges.

PUBLICACIONS

Descarregat en pdf el material que desitges del PdJ: programa general, guia metodològica, publicacions de branques, quaderns personals o tríptics.

HISTÒRIA DEL PdJ

Descobreix quin va ser el procés que va portar a crear el PdJ, que passos es van donar fins a arribar a la seua aprovació i com es duu a terme la seua implantació.