Elements i objectius (PdJ)

En aquesta secció pots trobar de forma esquemàtica els elements del mètode del nostre Programa de Joves, així com els seus objectius per relacions i branques. Per a aprofundir més en qualsevol d’aquests aspectes, pots descarregar-te la publicació general o la de la branca que estigues interessat en la secció de documentació pedagògica.

El mètode escolta es defineix, segons la Constitució de la “Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS)” (capítol 1, article III), com un sistema de autoeducación progressiva basat sobre:

* Una promesa i una llei

* Una educació per l’acció

* Una vida en petits grups. Incloent amb l’ajuda d’adults que els aconsellen, el descobriment i acceptació progressiva pels joves de les responsabilitats i la formació en l’autogestió tendent al desenvolupament del caràcter, l’accés a la competència, a la confiança en si mateix, al sentit de servei i a l’aptitud per a cooperar i també per a dirigir.

* Els programes progressius i atraients d’activitats variades basades en els centres d’interès dels participants, que inclouen els jocs, les tècniques útils, i l’assumir serveis a la comunitat. Aquestes activitats es realitzen principalment a l’aire lliure, en contacte amb la naturalesa.

A mesura que ha anat passant el temps, la OMMS ha afegit tres elements al mètode escolta: vida en la naturalesa, marc simbòlic i paper de l’adult. Moltes associacions internacionals estan començant a treballar amb ells donada la importància dels mateixos.

Des de la FEV, tenint en compte la nostra realitat, també proposem treballar amb set elements dins del mètode escolta:

llei i promesa

La llei i la promesa aporten una identitat i genuinitat al nostre mètode. S’inscriuen en el context més vast dels principis fonamentals de l’escoltisme i no poden dissociar-se entre si. Cal concretar que es tracta de “una adhesió lliure a una llei i una promesa”.

Educació per l’acció

Una educació activa és aquella en la qual el jove és protagonista de la seua pròpia educació, de fet, l’educació per l’acció naix del propi educant que és qui es responsabilitza del seu propi desenvolupament i participa en tot el procés educatiu a través del mètode de projectes.

Vida en petits grups

El petit grup té el seu oritge en la forma natural d’organitzar-se els joves. Pretenem que el petit grup siga un grup primari, caracteritzat pel contacte directe, afectiu (motivat per la relació) i espontani.

Programes progresies y atraients

En cadascuna de les branques es proposen uns objectius educatius adaptats a cada edat amb la finalitat de perseguir el model de persona plantejat. Tots aquests objectius són un marc que ens serveixen per a adaptar-los a la realitat de cadascun dels nostres joves. L’escoltisme considera l’activitat espontània del jove, (el joc, la descoberta, l’aventura, etc.) com l’eina perfecta per a la seua educació. Així, els joves proposen les activitats segons els diferents centres d’interès que vénen determinats per la seua edat, situació sociocultural, etc. i per tant són atraients per a ells.

Vida en la naturalesa

Les activitats en la naturalesa són un mitjà de socialització extraordinari, a més el contacte amb la naturalesa possibilita als joves observar les meravelles de la naturalesa i la creació, ajudant-li a descobrir el lloc de l’home en l’univers i tenir accés a una dimensió espiritual.

Marc simbòlic

La vida simbòlica és fonamental en la pedagogia escolta, marca un estil de vida que sorgeix d’una vivència interna plena de símbols i signes que ho expressen i ho identifiquen. La simbologia escolta és una eina perfecta per a educar les emocions i sentiments.

Paper de l’educador escolta

L’educador juga un doble paper, com a model situant-se com una figura de referència que camina en paral·lel als joves i com a suport i acompanyant ja que es compromet a servir als joves dels grups i els acompanya en el seu creixement. No es tracta d’imposar, de fer o dir el que han de fer. Ells ha de construir-se a si mateixos i la funció de l’educador resideix a facilitar aquest procés i els espais necessaris.


Per a treballar amb els nostres xiquets i joves el nostre PdJ proposa una sèrie d’objectius generals i de branca de forma progressiva en cadascuna de les líneas educatives de les relacions que ajuden al desenvolupament integral de la persona:

-relació amb u mateix


• Línia educativa: Intel·lectual
1.1. Recollir informació percebent el medi que l’envolta amb els cinc sentits.

1.2. Analitzar i organitzar informació de forma creativa per extraure aprenentatges, tot generalitzant-los en les diferents situacions de la vida quotidiana.

1.3. Desenvolupar estratègies de resolució de conflictes per fomentar la seua autonomia.

Objectius per branques:

• Línia educativa: Afectiva
2.1. Valorar i gaudir de les coses bones de la vida mantenint un estat d’equilibri emocional i de felicitat.

2.2. Reconéixer i acceptar les seues emocions i comprendre les causes i efectes que tenen sobre altres persones, sent capaç d’expressar-les de diferents maneres segons les situacions.

Objectius per branques:

• Línia educativa: Caràcter
3.1. Descobrir i interioritzar la identitat d’u mateix reconeixent les pròpies capacitats i limitacions d’acció i expressió, acceptant-se tal i com és i mantenint una bona imatge de si mateix.

3.2. Saber organitzar el temps en atenció a les prioritats establides.

3.3. Expressar els seus punts de vista amb fermesa i seguretat, acceptar les seues responsabilitats i perseverar amb optimisme a pesar de les dificultats.

3.4. Responsabilitzar-se del seu propi desenvolupament des d’una percepció crítica del món que l’envolta, prenent decisions i acceptant les seues conseqüències,
sent capaç de determinar un estil de vida assumint responsabilitats amb u mateix i amb els altres.

Objectius per branques:

• Línia educativa: Física
4.1. Desenvolupar la seua sexualitat de manera saludable, acceptant i respectant la seua sexualitat i la dels altres com una expressió d’amor.

4.2. Valorar i tindre cura del cos a través del desenvolupament de les seues possibilitats físiques i de l’exercici, adoptant hàbits de vida saludables.

Objectius per branques:

-relació amb els demés


• Línia educativa: Convivència
1.1. Explorar altres estils de vida i considerar enriquidora la diversitat (de gènere, ètnia, religió, necessitats educatives especials -NEE-, etc.) per aconseguir la integració de totes les persones en una mateixa societat.

1.2. Desenvolupar l’empatia per fomentar conductes pro-socials que enfortisquen la construcció de la pau.

Objectius per branques:

• Línia educativa: Cooperació i lideratge
2.1. Desenvolupar el treball en equip assumint certa responsabilitat cap a u mateix i cap als altres.

2.2. Ser capaços de situar l’acció local en un context global sent conscients que formem part d’un sistema mundial interdependent.

Objectius per branques:

• Línia educativa: Servei
3.1. Responsabilitzar-se i actuar a favor dels Drets Humans des de la perspectiva del bé comú i des dels valors de la democràcia de la justícia social.

Objectius per branques:

-relació amb el món


• Línia educativa: Medi ambient
1.1. Desenvolupar la seua inquietud per descobrir i augmentar coneixements relacionats amb l’entorn pròxim.

1.2. Conéixer i aplicar diferents estratègies per fomentar el desenvolupament sostenible del medi ambient.

Objectius per branques:

• Línia educativa: Informació i mitjans de comunicació
2.1. Contrastar fonts d’informació diverses per aconseguir uns criteris i objectius personals

Objectius per branques:

• Línia educativa: Tecnologia
3.1. Demostrar un esperit d’ inquietud, invenció i creativitat utilitzant les seues capacitats tècniques i habilitats manuals alhora que gaudeix del procés.

3.2. Fer un ús responsable de les noves tecnologies.

Objectius per branques:

• Línia educativa: Consum
4.1. Ser crític davant la realitat que l’envolta i adoptar pautes de consum responsable i coherent.

Objectius per branques:

• Línia educativa: Treball
5.1. Gaudir de la realització de projectes que comporten una responsabilitat individual i un treball col·lectiu.

5.2. Reconéixer la importància de l’esforç i la superació per avançar en el propi creixement personal.

Objectius per branques:

• Línia educativa: Cultura
6.1. Conéixer, valorar i respectar les manifestacions culturals del seu entorn.

6.2. Assabentar-se de l’ ampli ventall de cultures del món i de la validesa i igualtat de totes elles.

Objectius per branques:

-relació amb la trascendència


• Línia educativa: Coneixer
1.1. Treballar el creixement espiritual partint de la realitat de cada persona des de les seues experiències individuals i grupals.

1.2. Comprendre el cristianisme i altres creences que comparteixen valors amb l’escoltisme i els seus models de persona proposats, tenint Jesús de Natzaret com a model per a la vida personal i comunitària.

1.3. Donar a conéixer Déu com a font inesgotable d’amor.

1.4. Experimentar la necessitat que tenim dels altres per a créixer junts i aconseguir la fraternitat universal.

Objectius per branques:

• Línia educativa: Viure
2.1. Sentir-se compromesos amb el món, especialment amb els exclosos, oprimits i empobrits.

2.2. Deixar-se interpel·lar per la nostra realitat més pròxima i ser sensible a allò que ens diu.

Objectius per branques:

• Línia educativa: Celebrar
3.1. Compartir i celebrar la vida en comunitat, per mitjà de celebracions obertes i creatives.

3.2. Sentir-se part responsable de l’univers i voler, respectar i admirar la natura.

3.3. Afavorir moments de relació personal amb Déu.

Objectius per branques: