Política de privadesa

POLÍTICA DE PRIVACITAT WEB RGPD – FEV

 
RESPONSABLE. IDENTIFICACIÓ I CONTACTE

Mitjançant el present comunicat Federació D’Escoltisme Valencià (FEV), amb domicili en plaça de l’Escola Pia, núm. 3, sota esquerra, C.P. 46001, València (València), posa en coneixement dels consumidors i usuaris del lloc web www.scoutsfev.org la seua política de protecció de dades de caràcter personal, perquè els usuaris determinen lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a FEV les dades personals que se’ls requerisquen per a la prestació de serveis o en el seu cas venda de productes, oferta de pressupostos que prèviament han sol·licitat per qualsevol mitjà i per a la contestació de consultes, en ocasió de la subscripció, registre o emplenament de qualssevol formulari de dades online.

FEV es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per a mantindre-la adaptada a la legislació vigent sobre protecció de dades. En tals casos, FEV anunciarà en aquest lloc web els canvis introduïts amb raonable antelació a la seua posada en pràctica.
La visita a aquest lloc web no implica que l’usuari estiga obligat a facilitar cap informació sobre aquest. En el cas que l’usuari facilite alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran tractats de manera lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i en la normativa espanyola vigent en matèria de protecció de dades personals (LOPDGDD 3/2018).
 
Conforme a l’Article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD) l’informem que les dades subministrades per vosté passaran a formar part d’un tractament de dades personals.
 
 
EXERCICI DE DRETS D’INTERESSATS O AFECTATS

De conformitat amb el que s’estableix en els articles 15 a 22 del RGPD de la Unió Europea vosté podrà exercitar els drets que a continuació detallem manant un escrit a la següent adreça: Federació D’Escoltisme Valencià – FEV, plaça de l’Escola Pia, núm. 3, sota esquerra, València (València), C.P. 46001, Tel: 963153240, personalment en la nostra seu acreditant la seua identitat o mitjançant via electrònica acreditant la seua personalitat, en l’adreça electrònica: fev@scoutsfev.org
FEV l’informa l’usuari que té els següents drets derivats de la normativa aplicable:
Dret d’accés: permet al titular de les dades obtindre informació sobre si FEV està tractant dades personals que el concerneixen o no i, en tal cas, dret a obtindre informació sobre les seues dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
Dret de rectificació: permet corregir errors i modificar les dades inexactes o incompletes.
Dret de supressió: permet que les dades siguen suprimides i deixen de tractar-se per FEV, llevat que existisca obligació legal de conservar-los i/o no prevalguen altres motius legítims per al seu tractament.
Dret de limitació: sota les condicions establides legalment: (a) l’interessat impugne l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeta al responsable verificar l’exactitud d’aquests; b) el tractament siga il·lícit i l’interessat s’opose a la supressió de les dades personals i sol·licite en el seu lloc la limitació del seu ús; c) el responsable ja no necessite les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat els necessite per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions; d) l’interessat s’haja oposat al tractament en virtut de l’article 21, apartat 1, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat), permet que cessament el tractament de dades, de tal manera que s’evite per part de FEV el seu tractament en un futur. En atenció i compliment al considerant 67 del RGPD els mètodes per a limitar el tractament de dades personals seran:
1. Traslladar temporalment les dades seleccionades a un altre sistema de tractament.
2. Impedir l’accés d’usuaris a les dades personals seleccionades.
3. Retirar temporalment les dades publicades d’un lloc internet.
4. Indicar clarament en el sistema (fitxer automatitzat) que les dades que es pretenen tractar es troba limitat el seu tractament.
Quan s’exercisca la limitació per l’interessat FEV únicament els conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
Dret d’oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. FEV deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Dret de la portabilitat: permet a l’interessat rebre les seues dades personals i poder transmetre’ls directament a un altre responsable en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.
Dret a no ser objecte de decisions automatitzades que produïsquen efectes jurídics:
S’informa que el tractament de les seues dades per a les finalitats indicades, no implicarà per part de FEV l’aplicació de decisions automatitzades que produïsquen efectes jurídics per a l’interessat.

Respecte a l’exercici dels drets anteriorment referenciats a l’entorn de xarxes socials (accés, rectificació, oposició, supressió, dret a retirar el seu consentiment, limitació, portabilitat, a no ser objecte de decisions automatitzades que produïsquen efectes jurídics) només podem actuar conforme a les possibilitats que ofereixen les xarxes socials, havent-se de dirigir a ells en cas que els usuaris vulguen exercitar algun dret d’aquest tipus. No obstant això, poden donar-se de baixa de les nostres pàgines en qualsevol moment deixant de ser fan d’aquestes, si bé la xarxa social podria conservar els comentaris que prèviament hagen realitzat en el nostre mur.


ENVIAMENT DE COMUNICACIONS INFORMATIVES

Respecte a l’enviament de comunicacions informatives via e-mail o altres mitjans de comunicació electrònica equivalent, atés que l’adreça de correu electrònic de l’usuari és una dada de caràcter personal quan permet identificar-li, mitjançant la seua recollida en el formulari de dades online l’usuari autoritza expressament a FEV el seu tractament per a l’enviament de comunicacions comercials o promocionals concernents als productes o serveis que presta aquesta entitat. Aquestes comunicacions estaran precedides per la paraula publicitat al començament del missatge i identificaran clarament a FEV. No obstant això, vosté pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment per a la recepció de comunicacions informatives amb la simple notificació a la nostra adreça de correu electrònic (fev@scoutsfev.org) o trucant al telèfon 963153240.


TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

Google Inc. participa i ha certificat el seu compliment de la privacitat de la UE-EUA Privacy Shield. Per a obtindre més informació sobre l’acord Privacy Shield , visite el lloc web del Departament de Privacy Shield de Comerç dels Estats Units: https://www.privacyshield.gov/welcome.

Federació D’Escoltisme Valencià – FEV instal·la Cookies de GOOGLE ANALYTICS. Es tracta d’un servei analític de webs prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, els Estats Units (“Google”), adherida a l’EU-O.S. Privacy Shield o Acord d’escut de privacitat. Vosté consent el tractament de les seues dades en els servidors de Google Inc. situats en E.E.O.O.
La traça de les visites serà tractada per Google per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista de l’ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet.
Google Analytics registra l’adreça IP dels usuaris que visiten el lloc web perquè el seu propietari sàpia des de quins punts del planeta s’està visitant el lloc. Aquest mètode es denomina “geolocalització d’IP”. Google Analytics no proporciona als seus clients informació sobre l’adreça IP real.
El tractament de dades de caràcter personal que realitza Google analytics és responsabilitat de Federació D’Escoltisme Valencià – FEV. Google Inc. és encarregat del tractament.
El propietari d’un lloc web que utilitza Google Analytics controla la informació que pot usar Google. Pot decidir si vol que Google empre aquestes dades o no a través de les opcions per a compartir dades de Google Analytics. Si el propietari d’aquest lloc web ha seleccionat l’opció de compartir dades amb Google analytics a més es produiria una cessió de dades a Google analytics. Google tractaria les dades d’acord amb la seua política de privacitat general i la política específica de Google Analytics, cessió que vosté consent. Per al cas d’aquells usuaris que no desitgen que es realitze cessió de dades, Google Analitics ha desenvolupat un Complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics perquè vosté tinga la possibilitat d’evitar que Google Analytics recopile i utilitze les seues dades (aquest complement no impedeix que s’envie informació al propi lloc web o a altres serveis d’analítica web).
Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requerisca la legislació, o quan dits tercers processen la informació per compte de Google. De manera que Google subcontracta amb els seus proveïdors de Google Inc. parts del servei en les quals pot veure’s afectat el tractament de les nostres dades, necessitant l’accés a les dades per a prestar-li serveis a Google Inc, sempre mediant contracte que garantisca la confidencialitat i seguretat de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

FEV ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. El nivell de seguretat adoptat està d’acord amb la naturalesa de les dades personals subministrades.

Conforme al que s’estableix en l’article 32 del RGPD, FEV com a responsable del tractament, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que en el seu cas inclourà, entre altres:

• La seudonimización i el xifrat de dades personals;
• La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resilencia permanents dels sistemes i serveis de tractament;
• La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida en cas d’incident físic o tècnic;
• Un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament.

En avaluar l’adequació del nivell de seguretat es tindrà particularment en compte els riscos que presente el tractament de dades, en particular a conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades per part de tercers.

FEV prendrà mesures per a garantir que qualsevol persona que actue sota l’autoritat del responsable del tractament o de l’encarregat del tractament i tinga accés a dades personals només puga tractar aquestes dades seguint instruccions del responsable, llevat que estiga obligada a això en virtut del Dret de la Unió o dels Estats membres.


MENORS D’EDAT
No queda permés, per a menors de catorze anys sense consentiment dels titulars de la pàtria potestat o tutela, l’atribució de la condició d’usuari d’aquest lloc web, segons la Llei orgànica de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD 3/2018), sobre la base de l’article 8 del RGPD UE 2016/679. L’incompliment per part de l’usuari d’aquesta condició tindrà com a conseqüència la supressió de les dades aportades.