Política de privadesa

Mitjançant el present comunicat FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, amb domicili en Plaça Escoles Pies, nº 3 baix esquerra, 46001, València (València), Telf.: 963153240, posa en coneixement dels consumidors i usuaris del lloc web www.scoutsfev.org la seua política de protecció de dades de caràcter personal, perquè els usuaris determinen lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ les dades personals que se’ls requerisquen per a la prestació de serveis i/o venda de productes si escau, oferta de pressupostos que prèviament han sol·licitat per qualsevol mitjà, i contestació de consultes, en ocasió de la subscripció, registre o emplenament de qualsevol formulari de dades online.

FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privadesa per a mantenir-la adaptada a la legislació vigent sobre protecció de dades. En tals casos, FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ anunciarà en aquest lloc web els canvis introduïts amb raonable antelació a la seua posada en pràctica.

La visita a aquest lloc web no implica que l’usuari estiga obligat a facilitar cap informació sobre el mateix. En el cas que l’usuari facilite alguna informació de caràcter personal, les dades arreplegades en aquest lloc web seran tractats de forma lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i altra normativa de desenvolupament.

EL DRET D’INFORMACIÓ

Conforme a l’article 5 de la LOPD li informem que les dades subministrades per vostè van a passar a formar part del fitxer Associats/Associats Potencials de FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, trobant-se degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades (RGPD), dependent de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), sent l’únic destinatari de la informació subministrada. La finalitat del tractament serà la gestió i administració del conjunt dels Associats/Associats Potencials per a poder prestar-li les activitats o els serveis sol·licitats i enviar comunicacions informatives que puguen ser d’interès per a vostè, per qualsevol mitjà (postal o electrònic) sobre les diverses activitats i serveis que presta l’entitat, consentint-ho vostè de forma expressa. El responsable del fitxer és FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ que té el seu domicili en Plaça Escoles Pies 3, baix esquerra, 46001, València, (València), podent exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició manant escrit a l’anterior adreça amb els requisits contemplats en la Instrucció 1/1998, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, relativa a l’exercici dels esmentats drets, o personalment en la nostra seu acreditant la seua identitat.

En el moment de procedir a la recollida de les dades s’indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida. La negativa a facilitar les dades qualificades com a obligatoris suposarà la impossibilitat de prestar l’activitat o el servei objecte d’oferiment a través de la nostra pàgina web. L’usuari que facilite les seues dades haurà de mantenir-los actualitzats i comunicar al responsable del fitxer qualsevol canvi en les seues dades. L’usuari que facilite dades personals sobre una altra persona, haurà d’ell mateix, si escau, informar al titular de les dades de l’establit en la present Política de Privadesa.

EL CONSENTIMENT INFORMAT

En conseqüència, els usuaris que faciliten dades de caràcter personal en aquest lloc web consenten de forma inequívoca la incorporació dels mateixos al fitxer automatitzat Associats del que és responsable per a les finalitats específicament determinades anteriorment.

EL PRINCIPI DE QUALITAT DE DADES

Les dades de caràcter personal proporcionats pels usuaris seran exactes i llocs al dia de manera que responguen amb veracitat a la situació actual de l’afectat. Per açò, l’usuari haurà de respondre de la veracitat i certesa de les dades personals subministrades i comunicar qualsevol modificació dels mateixos que es produïsca en un futur. FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ procedirà a la cancel·lació de les dades personals recollits quan deixen de ser necessaris o pertinents per a la
finalitat per a la qual haguessin sigut recaptats o registrats. La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a la disposició de les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes. Complit el citat termini es procedirà a la supressió de les seues dades personals.

EL PRINCIPI DE SEGURETAT DE LES DADES

FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. El nivell de seguretat adoptat està d’acord amb la naturalesa de les dades personals subministrades.

L’ÚS DE COOKIES

Les cookies són xicotets fitxers de dades o conjunt de caràcters que s’emmagatzemen en el disc dur o en la memòria temporal de l’ordinador de l’usuari quan accedeix a les pàgines de determinats llocs web. S’utilitzen perquè el servidor accedit puga conèixer les preferències de l’usuari en tornar aquest a connectar-se. L’accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies, que tindran per finalitat el facilitar el procés de compra online dels productes o serveis oferits, i servir la publicitat o
determinats continguts o informacions d’interès per a l’usuari. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per a impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Per a açò, l’usuari ha de consultar les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació. Cap cookie permet extraure informació del disc dur de l’usuari o accedir a informació personal. Simplement associen el navegador d’un ordinador determinat a un codi anònim. L’única manera que la informació privada d’un usuari forme part d’un arxiu cookie, és que l’usuari done personalment aqueixa informació al servidor.

L’enviament de comunicacions informatives via e-mail o altres mitjans de comunicació electrònica
equivalent

Atès que l’adreça de correu electrònic de l’usuari és una dada de caràcter personal quan permet identificar-li, mitjançant la seua recollida en el formulari de dades online l’usuari autoritza expressament a FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ el seu tractament per a l’enviament de comunicacions informatives concernents a les activitats o serveis que presta aquesta entitat. Aquestes comunicacions estaran precedides per la paraula informació al començament del missatge i identificaran clarament a FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ. No obstant açò, vostè pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment per a la recepció de comunicacions informatives amb la simple notificació a la nostra adreça de correu electrònic (fev@scoutsfev.org) o cridant al telèfon 963153240.