Política de privadesa

POLÍTICA DE PRIVADESA

Mitjançant el present comunicat FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ,  amb domicili en Plaça de les Escoles Pies, nº 3, baix esquerra, 46001, València (València), amb telèfon 963153240, posa en coneixement dels usuaris/associats/associats potencials/voluntaris del lloc web www.scoutsfev.org la seua política de protecció de dades de caràcter personal, perquè els usuaris determinen lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a FEV les dades personals que se’ls requerisquen per a la prestació de serveis i/o venda de productes si escau, oferta de pressupostos que prèviament s’han sol·licitat per qualsevol mitjà, i per a la contestació de consultes, en ocasió de la subscripció, registre o emplenament de qualssevol formulari de dades online.
FEV, es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privadesa per a mantenir-la adaptada a la legislació vigent sobre protecció de dades. En tals casos, FEV anunciarà en aquest lloc web els canvis introduïts amb raonable antelació a la seua posada en pràctica.
La visita a aquest lloc web no implica que l’usuari estiga obligat a facilitar cap informació sobre el mateix. En el cas que l’usuari facilite alguna informació de caràcter personal, les dades arreplegades en aquest lloc web seran tractats de forma lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), a la seua normativa de desenvolupament (RLOPD)i al RGPD de la Unió Europea.

El dret d’informació

Conforme a la LOPD li informem que les dades subministrades per vostè van a passar a formar part  del fitxer Associats/Associats Potencials i/o si escau del fitxer Voluntaris de la FEV, sent l’únic destinatari de la informació subministrada. La finalitat del tractament serà la gestió i administració del conjunt dels Associats/Associats Potencials per a poder prestar-li les activitats o els serveis sol·licitats i així mateix també per a enviar comunicacions informatives per qualsevol mitjà (postal o electrònic) sobre les diverses activitats i serveis  que presta l’entitat, consentint-ho vostè de forma expressa. En el cas del col·lectiu dels Voluntaris la finalitat del tractament serà la gestió integral del conjunt del Voluntariat de FEV. El responsable del tractament és la Federació d’Escoltisme Valencià – FEV que té el seu domicili en Plaça de les Escoles Pies, nº 3, baix esquerra, 46001, València (València), podent exercitar els seus drets establits en els articles 15 a 22 del RGPD de la Unió Europea, enviant un escrit a l’anterior adreça, personalment en la nostra seu acreditant la seua identitat o mitjançant via electrònica acreditant la seua personalitat, en l’adreça fev@scoutsfev.org.
En el moment de procedir a la recollida de les dades s’indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida. La negativa a facilitar les dades qualificades com a obligatoris suposarà la impossibilitat de prestar-li l’activitat o el servei sol·licitat per vostè com a Associat. L’usuari que facilite les seues dades haurà de mantenir-los actualitzats i comunicar al responsable del tractament qualsevol canvi en les seues dades. L’usuari que facilite dades personals sobre una altra persona, haurà d’ell mateix, si escau, informar al titular de les dades de l’establit en la present Política de Privadesa.

El consentiment informat

En conseqüència, els usuaris que faciliten dades de caràcter personal en aquest lloc web consenten de forma inequívoca la incorporació dels mateixos al fitxer automatitzat Associats/Associats Potencials o si escau al fitxer Voluntaris del que és responsable  per a les finalitats específicament determinades anteriorment.

El principi de qualitat de les dades

Les dades de caràcter personal proporcionats pels usuaris seran exactes i actualitzats de manera que responguen amb veracitat a la situació actual de l’afectat. Per açò, l’usuari haurà de respondre de la veracitat i certesa de les dades personals subministrades i comunicar qualsevol modificació dels mateixos que es produïsca en un futur. FEV procedirà a la cancel·lació de les dades personals recollits quan deixen de ser necessaris o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin sigut recaptats o registrats. La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a la disposició de les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes. Complit el citat termini es procedirà a la supressió de les seues dades personals.

EL TERMINI O PERÍODE TEMPORAL DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Conforme a l’estipulat per l’article 5.1.i) del RGPD les dades hauran de ser mantingudes de manera que es permeta la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament de les dades personals. Superat aqueix temps, només poden conservar-se durant temps més llargs amb les finalitats d’arxiu en interès públic, finalitats de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques, sent en ocasions precís, amb vista a salvaguardar el principi de minimització, procedir a la seudonimització de les dades (RGPD article 89.1), i sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades que imposa el RGPD per a protegir els drets de l’afectat o interessat.
Les dades personals han de ser conservats durant els terminis que s’assenyalen en les disposicions aplicables o si així està previst en les relacions contractuals entre el responsable del tractament i l’interessat o afectat, sempre que servisca a finalitats legítimes derivades del compliment del contracte.
Respecte a l’esmentat termini temporal de conservació de les seues dades personals, li informem que aquests seran conservats mentre siguen necessaris o pertinents per a la finalitat per a la qual hagueren sigut recaptats o registrats. Per tant es procedirà a la seua cancel·lació quan aquests hagen deixat de ser necessaris per a complir amb les finalitats legítimes descrites anteriorment. La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades, que només podran conservar-se per a posar-los a disposició, previ requeriment, de les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes. Només quan s’haja complit el termini durant el qual puga procedir-se a exigir responsabilitat s’haurà de procedir a la supressió total i definitiva de les dades personals bloquejades.

El principi de seguretat de les dades

FEV ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. El nivell de seguretat adoptat està d’acord amb la naturalesa de les dades personals subministrades.
Conforme a l’establit en l’article 32 del RGPD, FEV com a responsable del tractament, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que si escau inclourà, entre uns altres:
 • La seudonimització i el xifrat de dades personals;
 • La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament;
 • La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida en cas d’incident físic o tècnic;
 • Un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament.
En avaluar l’adequació del nivell de seguretat es tindrà particularment en compte els riscos que present el tractament de dades, en particular com a conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades per part de tercers.

FEV prendrà  mesures per a garantir que qualsevol persona que actue sota l’autoritat del responsable del tractament o de l’encarregat del tractament i tinga accés a dades personals solament puga tractar aquestes dades seguint instruccions del responsable, llevat que estiga obligada a açò en virtut del Dret de la Unió o dels Estats membres.

EL DRET DE CANCELACIÓ Y DE SUPRESSIÓ

En compliment de la previsió legal contemplada en l’article 17 del RGPD de la Unió Europea, l’interessat o afectat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que li concernisquen, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concórrega alguna de les circumstàncies següents:
 1. Les dades personals ja no siguen necessaris en relació amb les finalitats per als quals van ser arreplegats o tractats d’una altra manera;
 2. L’interessat retire el consentiment en què es basa el tractament de conformitat amb l’article 6, apartat 1, lletra a), o l’article 9, apartat 2, lletra a), i aquest no es base en un altre fonament jurídic;
 3. L’interessat s’opose al tractament conformement a l’article 21, apartat 1, i no prevalguen altres motius legítims per al tractament, o l’interessat s’opose al tractament conformement a l’article 21, apartat 2;
 4. Les dades personals hagen sigut tractats il·lícitament;
 5. Les dades personals hagen de suprimir-se per al compliment d’una obligació legal establida en el Dret de la Unió o dels Estats membres que s’aplique al responsable del tractament;
 6. Les dades personals s’hagen obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació esmentats en l’article 8, apartat 1.
Quan la FEV com a responsable del tractament haja fet públics les dades personals i estiga obligat, en virtut del que es disposa anteriorment, a suprimir aquestes dades, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seua aplicació, adoptarà mesures raonables, incloses mesures tècniques, amb la intenció d’informar als responsables que estiguen tractant dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aqueixes dades personals, o qualsevol còpia o rèplica dels mateixos.

EL DRET A LA LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT

En relació al que es disposa per l’article 18 del RGPD de la Unió Europea l’interessat o afectat tindrà dret a obtenir de la FEV com a responsable tractament la limitació del tractament de les dades quan es complisca si escau alguna de les següents condicions:
 1. L’interessat impugne l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeta al responsable verificar l’exactitud dels mateixos;
 2. El tractament siga il·lícit i l’interessat s’opose a la supressió de les dades personals i sol·licite en el seu lloc la limitació de l’el seu ús;
 3. El responsable ja no necessite les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat els necessite per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions;
 4. L’interessat s’haja oposat al tractament en virtut de l’article 21, apartat 1 del RGPD, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat o afectat en qüestió.
Quan el tractament  de dades personals s’haja limitat en virtut de l’establit anteriorment, aquestes dades solament podran ser objecte de tractament, amb excepció de la seua conservació, amb el consentiment de l’interessat o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, o amb la intenció de la protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica o per raons d’interès públic important de la Unió o d’un determinat Estat membre.
Tot interessat que haja obtingut la limitació del tractament conformement al que es disposa anteriorment serà informat per FEV com a responsable del tractament abans de l’aixecament d’aquesta limitació.

ENVIAMENT DE COMUNICACIONS INFORMATIVES

Respecte a l’enviament de comunicacions informatives via e-mail o altres mitjans de comunicació electrònica equivalent, atès que l’adreça de correu electrònic de l’usuari és una dada de caràcter personal quan permet identificar-li, mitjançant la seua recollida en el formulari de dades online l’usuari autoritza expressament a FEV el seu tractament per a l’enviament de comunicacions informatives concernents als serveis i a les activitats  que presta aquesta entitat. Aquestes comunicacions estaran precedides per la paraula informació/publicitat al començament del missatge i identificaran clarament a FEV. No obstant açò, vostè pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment per a la recepció de comunicacions informatives amb la simple notificació a la nostra adreça de correu electrònic (fev@scoutsfev.org) o cridant al telèfon 963153240.