Proposta Programa Federatiu 2017-2022

Proposta Programa Federatiu 2016-2020

Aquí teniu la proposta d’objectius i accions per al proper programa federatiu de la FEV.

Des de la FEV pretenem que entre tots els àmbits federatius (agrupaments escoltes, equips associatius, equips estructurals, equips d’acció i equips directius) treballem units per complir amb els objectius que creguem adequats per a nosaltres com a federació escolta. Per a això desenvolupem quatre línies de treball que abasten tot allò que duem a terme en el’escoltisme: animació pedagògica, comunitat educativa, participació i entorn i gestió. Cada àmbit tindrà les seues pròpies accions en cada línia. La idea és que aquestes accions s’integren dins dels projectes i activitats que s’estiguen duent a terme. Per tant cada àmbit de treball treballarà de forma normal però en integrar aquestes accions dins del seu projecte estarà duent a terme el programa federatiu de forma natural sense sobrecarregar-se ni solapar-se entre ells.
En cada línia i àmbit de treball hi ha diverses accions, les quals es reparteixen de forma equitativa tenint en compte que cada àmbit de treball treballa més una línia que una altra. Per exemple, si es treballa des de l’agrupament escolta, l’agrupament realitzarà més accions d’animació pedagògica (ja que realitza un treball més directe i educatiu amb els joves) que de gestió (ja que en la gestió federativa treballa menys). En canvi els equips directius realitzaran més accions de gestió federativa i menys d’animació pedagògica (en estar menys en contacte amb els joves).
Perquè el programa reflectisca la realitat i necessitats de tots, volem que aporteu. Per a açò, podeu llegir els objectius i accions de cada àmbit i aportar. Per a açò, seleccioneu que àmbit voleu aportar i fent clic en la icona d’afegir, s’obrirà un senzill formulari para aporteu el que vulgueu. També pots descarregar-te d’aquest enllaç el poster del programa per a tenir una visió general de la proposta.

LLIBRET per als AGRUPAMENTS DE SdC

LLIBRET per als AGRUPAMENTS DEL MEV

LLIBRET per als AGRUPAMENTS DE SdA

LLIBRET per als EQUIPS ESTRUCTURALS

LLIBRET per als EQUIPS D’ACCIÓ

LLIBRET per a l’equip general SdC

LLIBRET per a l’equip general MEV

LLIBRET per a l’equip general SDA

Gràcies per la vostra col·laboració.


Objectius de les línies de treball

Objectius de Animació pedagògica

 • Realitzar un ús adequat de la informació, la tecnologia, i les xarxes socials.
 • Participar en la vida col·lectiva i social des d’una perspectiva crítica, inclusiva i transformadora.
 • Vivenciar el escultismo com a estil de vida que promou la vida saludable i gaudi de la naturalesa.
 • Adquirir habilitats socials, afectives i emocionals.

 • Objectius de Comunitat educativa

 • Formar-se i millorar contínuament per a desenvolupar la tasca educativa.
 • Compartir les experiències i emocions en el treball col·lectiu.
 • Prendre consciència de l’estructura federativa que ens dóna suport.
 • Aclarir el nostre rol com a models de persona.

 • Objectius de Participació i entorn

 • Participar activament en el nostre entorn pròxim.
 • Promoure el canvi social en aquells espais que ens envolten.
 • Trobar nous espais i dimensions en les quals implicar-nos.
 • Millorar la participació i coordinació interna.

 • Objectius de Gestió

 • Realitzar una adequada gestió de la informació.
 • Distribuir les tasques de manera eficient.
 • Desenvolupar una gestió coherent i ètica.
 • Comunicar i difondre la nostra tasca com a moviment.


 • Agrupaments Escoltes

  Accions en Animació pedagògica

 • Foment de l’educació emocional, social i afectiu-sexual.
 • Foment d’eines i recursos per a l’Educació en la Fe.
 • Descobriment de models de persona que promouen el canvi social.
 • Educació en la participació com a eina de qualitat democràtica.
 • Treball sobre l’ús responsable de les TIC i RR.SS.
 • Treball de l’esperit crític i la gestió de la informació.
 • Promoció de la inclusió i el respecte.
 • Potenciació de l’essència de l’escoltisme.

 • Accions en Comunitat educativa

 • Coneixement i aplicació del PdA en el Kraal.
 • Establiment de plans de formació i reciclatge en el kraal.
 • Participació en l’associació i la federació.
 • Treball sobre les etapes en el kraal i els processos de relleu.
 • Potenciació deexperiencias de creixement personal i espiritual.
 • Impuls de nous càrrecs en el kraal.
 • Cerca de recursos i suport per a treballar l’espiritualitat.

 • Accions en Participació i entorn

 • Participació en la vida de l’entitat patrocinadora i de l’associació.
 • Descobriment d’entitats socials en l’entorn pròxim.
 • Implicació en els espais de joventut del barri o localitat.

 • Accions en Gestió

 • Gestió de la informació per a sintetitzar-la.
 • Coneixement dels diferents espais i equips associatius i federatius.
 • Difusió d’activitats i projectes socials.
 • Gestió eficient, responsable i coherent dels recursos.


 • Equipo associatius

  Accions en Animació pedagògica

 • Foment de la participació i interrelació dels companys de ruta.
 • Promoció de la perspectiva educativa en les activitats.
 • Promoció del servei en l’entorn pròxim.
 • Foment de la innovació en les activitats.
 • Promoció d’activitats locals i associatives.
 • Impuls del rol del responsable pedagògic.

 • Accions en Comunitat educativa

 • Suport als educadors.
 • Dotació de sentit d’assemblees i consells.
 • Acostament de la FEV als agrupaments.
 • Acostament dels equips associatius als kraales.

 • Accions en Participació i entorn

 • Promoció d’activitats mediambientals.
 • Participació en els organismes del seu àmbit.
 • Desenvolupament d’activitats en l’entorn.
 • Foment d’activitats culturals.
 • Foment de la participació en els equips d’acció.

 • Accions en Gestió

 • Coordinació de la comunicació.
 • Unificació d’assumptes fiscals i comptables.
 • Coordinació de competències.
 • Acompanyament dels agrupaments amb dificultats de local.
 • Acostament de l’ús del CUDU als agrupaments.


 • Equips estructurals

  Accions en Animació pedagògica

 • Generació de recursos per a la captació de xiquets i joves.
 • Difusió i formació sobre les herramientascpedagógicas existents.
 • Foment del servei a l’entorn de totes les branques.
 • Creació d’eines per a treballar els centres d’interès.
 • Foment de la innovació en les activitats.
 • Revisió i actualizaión del PdJ.
 • Promoció de la participació de tot el món en celebracions i eucaristies.

 • Accions en Comunitat educativa

 • Consolidació de l’itinerari formatiu de l’Escola Lluerna.
 • Visibilización del COVOL i de la seua funció.
 • Creació de campanyes i eines de captació d’educadors.
 • Desenvolupament de les eines del PdA.
 • Reforç de l’educació en valors.
 • Elaboració d’un catàleg de formació contínua en l’Escola.

 • Accions en Participació i entorn

 • Incidència en el caràcter voluntari del moviment.
 • Contacte amb altres entitats educatives.
 • Realització d’activitats en l’entorn.
 • Participació en diferents fórums i espais educatius.

 • Accions en Gestió

 • Integració de continguts de gestió sostenible en la formació de l’Escola.
 • Formació específica de gestió.
 • Creació de recursos per a treballar la sostenibilitat.
 • Formació per als comitès d’agrupament.
 • Visibilització de dates litúrgiques.


 • Equips d’acció

  Accions en Animació pedagògica

 • Foment dels hàbits saludables i l’educació afectiva-sexual.
 • Promoció de la participació en accions socials vertebrades.
 • Realització d’activitats i jornades en el mitjà natural.

 • Accions en Comunitat educativa

 • Opertura dels equips d’acció als educadors.
 • Desenvolupament de taula específiques per a educadors.
 • Visibilización dels equips d’acció.
 • Foment de la trobada Aunant Voluntats.

 • Accions en Participació i entorn

 • Obertura de les accions dels equips a voluntariat extern.
 • Foment de la implicació en Consells de la Joventut.
 • Creació de herramienas de promoció de voluntariat extern.
 • Territorialització dels Equips d’Acció.

 • Accions en Gestió

 • Establiment d’un espai de coordinació entre els equips.
 • Definició de línies de treball dels equips d’acció.
 • Calendarització dels dies mundials específics per a treballar-los.


 • Equips directius

  Accions en Animació pedagògica

 • Facilitació i difusió de les eines disponibles en la FEV.
 • Promoció d’activitats federatives, nacionals i internacionals.

 • Accions en Comunitat educativa

 • Contacte amb els agrupaments.
 • Creació d’un fil conductor de consells i assemblees.
 • Foment de la participació en espais de decisió federatius.
 • Facilitació d’espais virtuals per a compartir recursos.
 • Generació de mecanismes de foment i reconeixement del voluntariat.

 • Accions en Participació i entorn

 • Elaboració de mecanismes per a millorar la participació interna.
 • Desenvolupament de campanyes de comunicació sobre el escultismo en la CV.
 • Realització de convenois amb altres entitdades.
 • Participació activa en el CJCV, Platf. Voluntariat, MSC, 4 vents, etc.
 • Recuperació i consolidació de la revista Scout Press
 • Treball actiu amb la FSSJ.
 • Manteniment i millora de les relacions amb l’administració.

 • Accions en Gestió

 • Revisió i difusió del codi ètic.
 • Millora del CUDÚ per a desenvolupar tot el seu potencial.
 • Territorialización del material de la FEV.
 • Optimització de la comunicació d’informació.
 • Suport a la tasca dels equips associatius.
 • Treball amb una opció bancària ètica.
 • Revisió i millora de les eines i mecanismes de comunicació.