Qui som

La Federació d’Escoltisme Valencià és una de les entitats juvenils més importants de la Comunitat Valenciana. Actualment està formada per més de 6.500 joves, repartits en més de 70 agrupaments escoltes per tota la geografia valenciana. La FEV és membre del Movimento Scout Católico. Com tal està representada a la Conferencia Internacional Católica de Escultismo, a la Federación de Escultismo en España i en la Organización Mundial del Movimiento Scout.

Ens dediquem a l’educació en valors de xiquets i joves a través d’activitats d’oci i temps lliure. Tenim com objectiu d’oferir un temps lliure de qualitat, des del qual proposem activitats perquè els nostres xavals es divertisquen, coneguen gent nova, gaudisquen del contacte amb la naturalesa, reflexionen… i tot açò per a treballar en una educació en valors perquè cresquen com a persones íntegres.

Som una associació sense ànim de lucre, formada per una conjunció de centenars d’educadors que voluntàriament participen en l’educació integral de milers de xiquets i joves. Creiem en l’educació en valors com un mitjà per a fer créixer a les persones i que el dia de matí siguen ciutadans compromesos amb el seu entorn i societat. Eduquem per a la transformació social.

Es per açó que l’escoltisme pasa de ser un mètode educatiu a una forma de vida.

Som una entitat d’oci en el temps lliure i d’educació en valors. Els nostres més de 70 agrupaments escoltes proposen una via educativa complementària a l’escola, en la qual, a través de jocs, activitats, i vivències contribuïm al desenvolupament integral dels xiquets i joves que participen en les mateixes. Les activitats escoltes es posicionen com un referent dins d’alló que denominem Educació No Formal, és a dir, aquella que és complementària a l’acció de l’Escola Ordinària.

De la mateixa manera, el món escolta suposa per als educadors dels agrupaments escoltes una porta per a donar resposta a les seues inquietuds de voluntariat, ja que els permet dedicar-se a un projecte de forma altruista que va més enllà de la simple educació dels xavals, i ser part d’una entitat des de la qual es duen a terme projectes socials. El món escolta és una porta al voluntariat social, ja que es treballa per millorar la societat. Els escoltes, com a persones inquietes, estem al servei de la societat, i duem a terme projectes en els nostres pobles i barris amb l’objectiu de millorar el món que ens envolta.

Des de la Federació d’Escoltisme Valencià entenem que, com a organisme important de la societat jove que som, que rep fons públics, d’entitats membre i de consells locals a través de les quotes, la transparència ha de ser sempre present en la nostra forma de treballar, en coherència amb la filosofia de treball i de bon govern adquirida. Per això, en aquest l’enllaç hi podreu trobar tota la informació econòmica de la FEV, acompanyada de gràfiques i graelles

que il·lustren i expliquen l’execució pressupostària.

Els estatuts actuals de la Federació de Escoltisme Valencià van ser aprovats en Assemblea Extraordinària el 4 de febrer de 2017. Van ser ratificats per la Conferència Episcopal Espanyola el dia 17 de març de 2017. Altres documents de referència de l’entitat són els estatuts presentats al registre d’entitats de voluntariat, i l’acta constitucional de la FEV.

Pots consultar versions anteriors del sestatuts FEV:

La FEV està composta per 3 associacions, una en cada diòcesis de la Comunitat Valenciana: Scouts de Castelló, Moviment Escolta de València i Scouts de Alicante. Cada associació està composta per diversos agrupaments escoltes repartits per tota la seua geografia, i duent a terme la labor educativa de l’escoltisme.

Per a donar suport a aquests agrupaments, responent en la mesura del possible a les seues necessitats, i a més dur a terme projectes a nivell federatiu que responguen a les finalitats de l’escoltisme, amb ànim de millorar la societat en algun aspecte, estan els equips d’acció: Fe, Desenvolupament, Internacional, Medi ambient, Participació política, Salut, Integració social i promoció cultural.

A més en la FEV existeixen 3 equips estructurals que reforcen tasques fonamentals per a dotar de major profunditat a l’escoltisme que es duu a terme en els agrupaments de la FEV: Escola Lluerna, Equip d’Animació pedagògica i Creequip.

Finalment per a desenvolupar les labors de gestió i coordinació de la FEV i les seues associacions existeixen els equips directius que treballen en 4 àrees principals: administració, coordinació tècnica, comunicació i relacions institucionals.

El nostre mètode: L’escoltisme.

L’escoltisme va nàixer fa una mica més de 100 anys, ideat per Baden Powell a principis del segle XX, cercant una alternativa educativa per a joves que passaven la vida en els carrers, que contribuïra al seu desenvolupament físic, espiritual i mental. Al llarg dels anys, el mètode escolta s’ha anat adaptant als temps i a les necessitats de la societat, constituint-se actualment com un referent de l’educació en valors. Actualment, el moviment escolta a nivell mundial compta amb més de 30 milions de membres, i desenvolupa el seu mètode en més de 165 països del món.

La missió de l’escoltisme és contribuir a l’educació dels joves, a través d’un sistema de valors basat en la Llei i Promesa escoltes, ajudant a construir un món millor on les persones s’autorealitzen com a individus i juguen un paper constructiu en la societat.

 (Declaració de Missió de l’escoltisme, Durban 1999)

Segueix llegint…

En aquest apartat es busca donar a conéixer cadascun dels espais que té la FEV: grups scouts, equips d’acció, Escola Lluerna i equips directius, des dels quals es pot dur a terme un voluntariat. Amb això es busca que tant les persones voluntàries com el mateix equip de treball sàpiguen amb antelació al fet que es van a comprometre i quines són les funcions concretes i el compromís requerit.

Segueix llegint…

 agrupaments escoltes
L’essència de l’escoltisme consisteix a educar, recolzar i guiar als nens i joves perquè es convertisquen en ciutadans responsables, compromesos, que busquen i promoguen el canvi social. Aquesta essència es materialitza en la realització d’activitats socioeducatives, les quals, necessiten moltes i molt variades tasques. Per això, el voluntariat dins d’un grup scout està format per persones amb diferents responsabilitats, motivació, implicació, càrrecs i tasques.
 EQUIPS DE voluntariat
La FEV compta amb equips de voluntaris destinats a un àmbit de treball específic, la funció del qual és desenvolupar eines o activitats que fomenten aquest àmbit. Cada equip tindrà uns objectius i accions concretes a realitzar que vénen determinats pel programa federatiu, responent a les necessitats que els grups scouts. Seran equips destinats a crear, gestionar i coordinar recursos i activitats. Per a la persona voluntària, suposa una altra forma de viure l’escoltisme on recolzarà el treball dels grups scouts aportant el teu coneixement en un àmbit concret i on et desenvolupes personalment en aquest àmbit.
 ESCoLA DE FORMACIÓ LLUERNA
L’Escola Lluerna, és l’escola de formació de la FEV. La finalitat d’aquest espai de voluntariat és treballar de forma conjunta per donar formació a tota persona que la necessite, dissenyar-la i mantenir-la actualitzada juntament amb el procés formatiu i pla de formació. A més, es busca transmetre la proposta educativa de la FEV, generar recursos educatius i vetllar per la nostra pròpia formació, sempre recollint les necessitats educatives de la FEV. Aquest espai ofereix als voluntaris la possibilitat de vetllar pel bon funcionament de l’Escola i dotar a la FEV d’un espai fonamental per al correcte desenvolupament de la seua finalitat educativa a través del mètode scout.
 EQUIPS DIRECTIUS
Són els equips de voluntaris votats en la seva respectiva assemblea per a un període de tres anys que tenen com a missió vetllar pel correcte funcionament de la federació o de l’associació a la qual representen. A nivell de la persona voluntària suposa un espai on poder recolzar el creixement i l’enfortiment del moviment scout des d’espais més estratègics, a través dels coneixements i experiències personals. Les presidències de les tres associacions han de formen part de l’Equip Directiu de la FEV, sent representants de l’associació dins de l’equip. La fi última d’això és assegurar la connexió entre la FEV i les associacions i poder respondre a les necessitats mútues.

El programa federatiu Arrels va començar tenint en consideració l’avaluació del programa anterior, juntament amb anàlisi de la situació actual, de manera que poguérem conéixer el punt de partida del treball. A partir d’aquesta anàlisi, es van plantejar objectius i accions per a donar resposta a la realitat analitzada. Eixes accions es van concretar i van donar pas a la necessitat d’estructurar-les i organitzar-les. Així va ser com es va definir l’estructura per a desenvolupar el programa, continuista respecte del programa “A Tornallom”. Es va definir  ambé l’organització a nivell d’equip humà, i es va valorar també positivament l’adoptada en el programa anterior.

El resultat de tot aquest procés és un programa federatiu que es planteja com a un vertader full de ruta per a totes les persones que formem la Federació d’Escoltisme Valencià durant els propers cinc anys.