Objectius educatius de:

La Ruta dels companys

-relació amb u mateix

línia educativa: Intel·lectual

- Interioritzar els coneixements assolits sobre el seu entorn i tindre predisposició per aprendre.

- Recollir informació percebent el medi que l'envolta amb els cinc sentits.

- Examinar, classificar informació i aplicar-la a la seua experiència per al seu creixement personal.

- Demostrar la seua autonomia davant situacions conflictives (davant possibles problemes).

línia educativa: Afectiva

- Expressar els seus sentiments de manera adequada segons les situacions que esdevinguen.

- Reconéixer i acceptar els seus propis sentiments i emocions.

- Comprendre les causes i efectes que té l'expressió dels seus sentiments en els altres.

- Fomentar l'autoconeixement, aprenent i ensenyant del i en el grup.

- Reforçar el grup com a ferramenta positiva de suport.

- Educar en la identitat i el respecte d'u mateix i cap als altres (igualtat de sexes).

línia educativa: Caràcter

- Interioritzar i acceptar les seues dimensions i potencialitats adoptant una imatge positiva de si mateix.

- Prendre decisions tenint en compte les seues prioritats.

- Dedicar el temps suficient a les activitats, tot permetent el seu gaudi.

- Buscar l'equilibri emocional i la felicitat.

- Expressar els seus punts de vista amb fermesa i seguretat.

- Acceptar i acomplir les seues responsabilitats.

- Perseverar amb optimisme malgrat les dificultats.

- Responsabilitzar-se del seu desenvolupament sent conscient de la realitat que l'envolta, prenent decisions i acceptant les seues conseqüències.

- Determinar el seu estil de vida amb confiança i seguretat de manera responsable amb ell mateix i amb la societat.

- Definir el seu caràcter/personalitat.

- Ser crític amb allò que l'envolta (diferents realitats socials, entorns…).

- Posicionar-se i tindre clar cap on caminar: model de persona (agafar responsabilitats, actuar, coherència, compromís…).

línia educativa: Física

- Acceptar i respectar la seua sexualitat i la dels altres com una expressió d'amor.

- Crear espais en la branca per a tractar el tema amb naturalitat, per a poder assumir la seua identitat sexual i plantejar les seues inquietuds.

- Treballar la comunicació en la branca i l'expressió de pors, emocions, sentiments sobre esta àrea.

- Fomentar l'autonomia del company a l'hora de buscar informació i llocs als quals recórrer: planificació familiar, prevenció…

- Educar el company en una sexualitat responsable i madura (què implica físicament i emocionalment, sentiments que puguen sorgir).

- Realitzar activitats sense discriminació de gènere cap a ells i cap als altres.

- Fomentar la reflexió sobre models de parella, fases, moments a nivell individual i aconseguir que ho traslladen a la seua situació.

- Educar en valors de parella: respecte, llibertat, amor, convivència, sinceritat, fidelitat…

- Valorar la necessitat i importància de la cura del cos.

- Reflexionar sobre els hàbits i trastorns alimentaris: piràmide alimentària, respecte de temps…

- Fomentar l'exercici individualment i a nivell grupal, sense arribar a l'obsessió.

- Informar, generar debat i valorar el que li aporten i li perjudiquen els vicis.

- Acompanyar el company en la seua decisió responsable.

- Actuar en contra dels models d'oci basats en les drogues.

- Descobrir nous models d'oci basats en la pràctica d'algun esport.

- Promoure nous models de bellesa que promoguen una vida i desenvolupament més plens, sense ser esclaus de la imatge.

relació amb els demés

línia educativa: Convivència

- Saber donar resposta als canvis de població, a la societat multiètnica, a les persones amb dificultats i discapacitats.

- Esforçar-se en ser una persona social.

- Ser capaç de reconéixer i desafiar els estereotips i prejudicis sexuals.

- Ser capaç d'analitzar conflictes i aplicar-ho a la vida quotidiana per contribuir a la pau.

línia educativa: Cooperació i lideratge

- Ser capaç de treballar en equip per gestionar projectes col·lectius.

- Participar en moviments socials d'acord amb el model de persona.

- Servir activament a la comunitat local per influenciar en els processos de canvis per al bé comú.

- Modificar les estructures que donen lloc a l'exclusió social per a l'enriquiment d'uns pocs.

- Desenvolupar l'austeritat, la saviesa i el coneixement participatiu com a alternativa a la societat de consum i al coneixement "bancari" d'acumulació de dades.

línia educativa: Servei

- Ser constructor d'un model de societat justa i en pau amb el Planeta.

- Treballar amb i pels grups socials desfavorits.

- Defendre la justícia i igualtat en la distribució dels recursos.

relació amb el mon

Línia educativa: Medi Ambient

- Interioritzar els coneixements assolits sobre el seu entorn i tindre predisposició per aprendre.

- Interioritzar el desenvolupament sostenible com a part del seu estil de vida.

- Conéixer i respectar el Medi Ambient.

línia educativa: Informació i mitjans de comunicació

- Adquirir criteris, idees i objectius propis valorant la importància de les fonts d'informació.

- Treballar formes de comunicació diferents a la verbal.

línia educativa: Tecnologia

- Mostrar la seua inquietud, invenció i creativitat cap a la pràctica diària.

- Realitzar un ús responsable de les noves tecnologies.

- Gaudir de les relacions socials sense necessitat de les noves tecnologies.

- Conéixer els beneficis i els perjudicis de les noves tecnologies.

- Aprendre i/o desenvolupar una o diverses habilitats per les quals que se senta atret, però que mai ha pogut dedicar-los temps.

- Desenvolupar la seua creativitat i expresar-la en l'entorn social.

línia educativa: Consum

- Consumir promovent el desenvolupament sostenible.

- Adoptar una actitud de consum responsable amb una visió global i crítica.

- Ser conscient sobre un consum responsable i portar-lo a la pràctica.

línia educativa: Treball

- Esforçar-se per definir el seu propi estil de vida i planificar la seua integració professional.

- Adonar-se de la importància del seu esforç per aconseguir un creixement ple com a persona.

línia educativa: Cultura

- Conéixer i respectar les diferents manifestacions de la pròpia cultura (art, música, festes…).

- Explorar diferents cultures i interrelacionar-se amb elles desenvolupant actituds de respecte.

- Gaudir de les manifestacions i tradicions culturals com a font de coneixement i oci.

relació amb la trascendència

línia educativa: Coneixer

- Definir el seu projecte de vida i la recerca del sentit de la transcendència, segons la vocació a què cadascú se sent cridat.

- Valorar el xicotet grup com un àmbit de recerca on se susciten els interrogants últims sobre la vida.

- Conéixer Jesús i el sentit de la seua vida per a ajudar-nos a viure en plenitud personal i social.

- Experimentar l'amor de Déu, des de la vida en la ruta, des dels amics, des de la parella, des de la família, des de la natura…

- Viure en comunitat amb els companys de la ruta, somiant junts i treballant per i amb els altres.

- Disfrutar de l'enriquiment que suposa la interculturalitat, afavorir experiències a partir de trobades interreligiosos i activitats que fomenten l'ecumenisme.

línia educativa: Viure

- Descobrir el compromís que dóna sentit a la seua vida com a ferramenta per a lluitar contra les injustícies.

- Optar per un projecte de servei, individual i col·lectiu.

línia educativa: Celebrar

- Valorar les xicotetes coses de la vida, els xicotets detalls, que es donen al nostre voltant.

- Compartir els moments importants de la pròpia vida en el grup.

- Saber posar-se en el lloc dels altres com a pilar bàsic de la fortalesa del grup i del servei com a estil de vida.

- Sentir-se part activa i responsable d'una gran família universal, sense fronteres, on ens reconeixem com a germans i germanes.

- Contemplar la natura per a integrar-se en ella i deixar-se transformar.

- Reflexionar sobre la vida sentint-se part responsable de l'univers.

- Descobrir l'espiritualitat en les persones que ens trobem en el nostre camí, en les diferents situacions de la vida i en u mateix.

- Utilitzar el cos com a element fonamental d'expressió de l'espiritualitat.

- Unir la pregària amb la vida i el compromís personal per a la transformació social.