Objectius educatius de:

L'Expedició dels pioners

-relació amb u mateix

línia educativa: Intel·lectual

- Recollir informació percebent el medi que l'envolta amb els cinc sentits.

- Investigar al voltant de diferents fets del seu medi i saber organitzar la informació extreta.

- Aprendre a resoldre els conflictes de manera pacífica (no violenta).

línia educativa: Afectiva

- Interessar-se per l'adequada expressió de les pròpies emocions.

- Ser capaç de reconéixer les seues pròpies emocions.

- Analitzar i respectar els sentiments i les emocions dels altres.

línia educativa: Caràcter

- Acceptar les seues limitacions i potencialitats així com les dels altres.

- Interioritzar una imatge positiva de si mateix.

- Valorar els aspectes de la seua vida i establir prioritats.

- Ser feliç.

- Prendre decisions.

- Gaudir de les activitats quotidianes.

- Analitzar els diferents punts de vista d'una situació.

- Acceptar i acomplir amb les seues responsabilitats.

- Afrontar les situacions amb optimisme.

- Integrar el seu desenvolupament personal dins d'una comunitat.

- Prendre decisions i acceptar les seues conseqüències.

- Tindre seguretat en la realització de les activitats quotidianes.

línia educativa: Física

- Valorar i respectar la seua sexualitat i la dels altres com una expressió d'amor.

- Realitzar activitats sense discriminació de gènere cap a ells i cap als altres.

- Desenvolupar la seua sexualitat saludablement amb u mateix i amb els altres.

- Promoure hàbits d'higiene i ordre al seu voltant.

- Adquirir hàbits de salut i benestar gaudint de l'esport.

- Analitzar i valorar les causes de l'anorèxia i bulímia, criticant el model de bellesa que es troba a la base.

relació amb els demés

línia educativa: Convivència

- Explorar altres formes de vida i considerar que la diversitat és enriquidora i no una amenaça.

- Saber conviure amb qualsevol persona sense discriminació alguna.

- Aprendre a afrontar els conflictes que produeix la relació amb els altres.

- Saber posar-se en el lloc de l'altre.

- Desenvolupar estratègies de no-violència.

línia educativa: Cooperació i lideratge

- Desenvolupar habilitats de cooperació i treball en equip per realitzar projectes col·lectius.

- Experimentar l'autolideratge (pròpies propostes) front a propostes publicitàries mitjançant autorreflexions, comentari grupal, sospita, crítica i presa de decisions (vs. Impulsivitat).

- Ser capaç d'explicar com tot el món forma part d'un sistema interrelacionat i equilibrat i que el desenvolupament sostenible engloba la interdependència entre molts factors humans i ambientals.

- Ser capaç de situar l'acció local en un context global.

línia educativa: Servei

- Ser capaç d'explicar els Drets Humans i les diferents formes en què aquestos poden ser negats o promoguts a través de factors socials,econòmics, polítics i culturals.

- Ser capaç d'aplicar-los a la seua vida i actuar en conseqüència.

relació amb el mon

Línia educativa: Medi Ambient

- Aprofundir sobre els coneixements adquirits del seu medi.

- Adoptar actituds concretes entorn al desenvolupament sostenible del medi ambient.

línia educativa: Informació i mitjans de comunicació

- Contrastar fonts d'informació distintes per conéixer diferents punts de vista.

línia educativa: Tecnologia

- Utilitzar les seues habilitats tècniques i manuals per realitzar tasques útils i creatives.

- Realitzar un ús responsable de les tecnologies.

- Gaudir de les relacions socials sense necessitat de les noves tecnologies.

- Conéixer els beneficis i els perjudicis de les noves tecnologies.

línia educativa: Consum

- Desenvolupar una actitud crítica cap al consumisme.

- Consumir sent conseqüent amb el seu propi criteri, identificant les diferents modes existents.

- Conéixer la promoció del consum a nivell mundial.

línia educativa: Treball

- Prendre de manera conscient, responsable i coherent totes les seues decisions.

- Esforçar-se per avançar en el seu creixement personal.

línia educativa: Cultura

- Conéixer i respectar les diferents manifestacions de la pròpia cultura.

- Explorar diferents cultures i interrelacionar-se amb elles desenvolupant actituds de respecte.

- Gaudir de les manifestacions i tradicions culturals com a font de coneixement i oci.

relació amb la trascendència

línia educativa: Coneixer

- Resoldre els dubtes que li sorgixen en el procés de la seua recerca personal, compartint la pròpia experiència de fe amb la resta del grup i l'acompanyament de l'educador.

- Estimular la seua creativitat i véncer la seua timidesa buscant l'expressió de la seua espiritualitat.

- Entendre Jesús com a model per a viure tots els valors que poden anar transformant la nostra vida i el món.

- Intuir la presència d'allò diví en tot allò humà: en enamorar-se, en fracassar, en desorientar-se, en comprometre's...

- Adquirir un sentit de comunitat, compartint-ho tot, somiant junts i treballant per i amb els altres.

- Estar receptius a les aportacions dels altres per a ajudar-nos a créixer junts.

- Ajudar-nos del contacte amb altres cultures i creences per a enriquir-nos mútuament.

línia educativa: Viure

- Viure el servei i el compromís activament dins i fora del grup, per a sentir-se partíceps de la construcció d'un món millor.

- Descobrir i valorar realitats del nostre entorn que viuen amb i pels més necessitats.

línia educativa: Celebrar

- Valorar les xicotetes coses de la vida, els xicotets detalls, que es donen al nostre voltant.

- Expressar les emocions al grup: alegria, tristesa, esperança...

- Posar-se en el lloc dels altres per a entendre'ls i així enfortir el grup.

- Integrar les seues accions i reflexions en l'àmbit d'un marc més gran (grup, federació, poble, església, ciutadania...).

- Contemplar la natura per a integrar-se en ella i deixar-se transformar.

- Reflexionar sobre la vida i tot el que ens envolta.

- Veure l'espiritualitat allà on estiguem, en tota persona amb qui estiguem i amb u mateix.

- Utilitzar el cos com a element fonamental d'expressió de l'espiritualitat.