educar-en-valors-fev

Educar en Valors.

En aquesta secció pots trobar de forma esquemàtica la proposta d’educar en Valors i la seua aplicació a l’hora de realitzar el Projecte Educatiu d’Agrupament.

L’educació en uns valors concrets ha de ser la nostra principal tasca dins de l’escoltisme, ja que l’educació en ells possibilita, facilita i afavoreix enormement la conquesta de l’autonomia personal, clau per al desenvolupament de personalitats crítiques, profundes i compromeses amb l’acció social i la vida en societat. Que els joves sàpien realitzar tècniques o adquirisquen determinats continguts cognitiu-conceptuals, de ser important, no és l’essencial. L’essencial, allò que està en la base de la proposta educativa dels escoltes, és que els xiquets i joves es desenvolupen com a persones lliures, respectuoses, compromeses, solidàries, plens i feliços.

Els valors en què vol educar la FEV vénen explicits en la Carta FEV i en el model de persona de la FEV. En últim terme i ja a un nivell operatiu, el Programa de Joves, a través dels objectius educatius de les diferents línies educatives de cada relació, concreta i defineix explícitament o implícitament els valors en què volem educar. Prenent tot açó com a base hem acotat nou valors que sintetitzen la proposta educativa de la FEV. En aquests nou valors hem volgut englobar tots els valors que es desprenen de la Carta FEV i del model de persona, i fins i tot altres valors afins que no apareixen citats tal qual en els documents. Els nou valors de la nostra proposta son:

DIÀLEGDisposició a comptar amb l’altre, a ajudar-nos a créixer i a viure. Voluntat d’arribar a acords, obrir espais de trobada, resoldre conflictes entre les persones i defensar el dret de cada persona a parlar i ser escoltada.
COMPROMÍSCapacitat d’adherir-nos a una causa, grup, motiu, lluita, ideal… capacitat de lliurar el nostre temps, esforç i convicció en aquesta adhesió, i de viure-la com un lliurament generós i irrenunciable.
LLIBERTATCapacitat d’obrar sense coacció, optant per un camí de vida plenificador. Mantenir la possibilitat de prendre, amb maduresa, l’alternativa minoritària. Generar un criteri propi que possibilite aconseguir majors cotes de llibertat.
HONESTEDATReconèixer-se amb autenticitat, saber qui és un mateix. Ser sincers i transparents amb els altres i amb nosaltres mateixos. Ser capaços de portar la coherència dels pensaments als fets.
ESPIRITUALITATPosseir i desenvolupar una dimensió transcendent, plantejant un sentit a la seua vida. La dimensió espiritual de l’ésser humà constitueix la dimensió essencial, doncs és la que dóna sentit a l’existència de cadascun de nosaltres.
RESPECTEVeure en els altres a éssers humans tan dignes de viure i desenvolupar-se com nosaltres. Conèixer, valorar, interessar-se, voler entendre a l’altre… no podem respectar el que no coneixem ni el que no valorem d’alguna manera.
INQUIETUDL’afany de descobrir, la capacitat de sorprendre’s i meravellar-se, la sensació perenne de tenir alguna cosa nou que aprendre. La voluntat de voler desenvolupar més i millor les pròpies capacitats.
JUSTÍCIASer capaços d’indignar-nos davant les violacions dels drets més elementals de milions d’éssers humans. Decidir ser agents de canvi, prendre consciència i donar petits passos..
AUSTERITATActitud vital que ens porta a refusar el consum i l’ús de l’innecessari per a la vida. Una concepció que porta implícita la necessitat d’establir límits, defensant el lema “suficient és millor”.

El Projecte Educatiu d’Agrupament, és el document que posa per escrit el treball pedagògic que desenvolupem durant la ronda. Ha de ser dinàmic, amb un seguiment i enriquiment continu. Amb aquesta proposta pretenem dotar d’una esquematització per a la seua realització. Els passos proposats per a la seua elaboració són els següents:

1.- El kraal es reuneix i realitza una anàlisi de la realitat. Pot reforçar aquesta anàlisi de la realitat amb la referència als valors, la carta FEV i el model de persona.

2.- Davant de les carències detectades en l’anàlisi de la realitat, es prioritza un objectiu per cada valor, per a cada branca. En l’esquema hi ha una fila del color de cada branca per a incloure l’objectiu triat per valor i per branca. Aquest pas el realitza tot el kraal en conjunt, ja que encara no s’ha realitzat el repartiment d’educadors per branques. Els objectius proposats es poden trobar en la publicació. En la priorització d’objectius hi ha una fila de color morat, perquè el kraal i/o el comité es puguen fixar objectius propis.

3.-A partir d’ací, es desenvolupen quatre programacions de treball diferenciades per qui les du a terme, i en que moment:

Línia 4.- Programa Educatiu de la Branca: Una vegada s’ha realitzat el repartiment d’educadors, i el kraal de la branca ha tingut contacte amb els joves, du a terme una anàlisi més conscienciosa i personal dels joves. Davant d’açò es poden fixar objectius més concrets per a la progressió personal i comunitària.

Línia 5.- Comunitat educativa: tot el kraal valora en quina etapa i nivell de compromís està cada educador, i l’organització educativa per branques, és a dir, el repartiment d’educadors. Hi ha una fila en color morat, per si hi ha educadors sense branca o de suport.

Línia 6.- Participació i entorn: el kraal junt amb el comité ‘agrupament organitza com es va a participar i implicar-se en l’entorn proper. Per a això valorarem: la participació interna (on, quan, qui i com es participa) i la participació externa (on, qui, quan i com es participa). La participació interna és aquella que ens és obligatòria per la identitat pròpia. La participació externa és la que podem triar fer per a ajudar-nos a dur a terme els nostres objectius educatius.

Línia 7.- Gestió: El comité d’agrupament junt amb una representació del kraal, estructuren els aspectes i tasques implícits en la vida organitzativa de l’agrupament escolta. Veuen quines accions cal dur a terme, les prioritzen, organitzen el seu desenvolupament, es repartixen per comissions i es calenderitzan. Totes aquestes línies una vegada organitzades, tenen un procés de seguiment i avaluació, que durem a terme de forma contínua per a anar millorant el projecte educatiu.

Com suport per a aquesta proposta es pot utilitzar el següent esquema el qual pretén ser un reforç visual a la realització del PEA:

PdJ_Esquema_PEA

Permetent una visualització de les fases i de cada branca, ja que es pot veure en les files del color de la branca, els objectius i el kraal de la branca. Després de l’avaluació final, la tindrem en compte per a l’anàlisi de la realitat del pròxim PEA perquè la tasca pedagògica siga contínua i progressiva.