Per a posar en funcionament el PdA en un agrupament escolta sense que supose una ruptura total amb el que es porta fent fins al moment, i que es treballe de forma progressiva i adaptada a la realitat de l’agrupament proposem les següents accions:

1º.- Donar a conèixer la proposta als voluntaris de l’agrupament escolta, sempre des d’un punt de vista crític però constructiu. S’ha de valorar què accions i eines ens seran útils per a treballar en el nostre agrupament. A més cada voluntari ha de valorar en quina fase del cicle del voluntariat es troba i actuar en conseqüència.

2º.- Adaptar els perfils a la realitat del nostre agrupament escolta. Cal tenir clar que s’han d’adaptar els perfils a la realitat de l’agrupament escolta, i no a les preferències individuals dels voluntaris, ja que estàs poden canviar cada any i amb cada persona, fent que perda coherència i serietat respecte a la resta de perfils. L’agrupament escolta és qui decideix quin perfil vol per a cada càrrec i llavors se cerca la persona que més s’aproxima a aquest perfil, així estarem treballant de forma objectiva.

3º.- Desenvolupar i formar tant la figura del dinamitzador del kraal com del coordinador d’agrupamentde manera que entre les seues funcions es trobe realitzar el seguiment del kraal.

4º.- Dins de l’elaboració del Projecte Educatiu d’Agrupament (PEA), quan treballem la línia de la comunitat educativa, devem realitzar una anàlisi d’en quina fase es troben els educadors i realitzar l’elecció d’objectius de treball del kraali les distribució d’educadors en les branques tenint açò en compte.

A més d’aquestes accions, a l’hora de treballar l’engegada del Programa d’Adults en l’agrupament escolta, hi ha tres continguts que hem de plantejar-nos:

 

 

EL TREBALL DE LES FASES DEL CICLE DEL VOLUNTARIAT

És important plantejar-nos en quina fase aquesta cada voluntari del grup, que la persona accepte en quina fase es troba i que treballe en conseqüència. D’igual manera la resta del kraal o del comitè ha de ser conscient d’açò i no exigir més o menys.

ELS PERFILS DELS VOLUNTARIS

Quan un voluntari es defineix en una fase o una altra, s’adaptarà a un dels perfils proposats valorant si aquest perfil s’adecua al seu plantejament personal,perquè la resta del kraal sàpia al que s’està comprometent i què es pot esperar d’ell, així com el que ell espera de l’agrupament.

DRETS I DEURES DELS VOLUNTARIS

És fonamental que cada voluntari conega a què té dret com a voluntari i què ha de fer en triar dur a terme un voluntariat en l’agrupament escolta. Açò ens permet desenvolupar el joc democràtic dins del grup i tenir un marc del com ni el voluntari ni el grup ha d’eixir-se.

 

 

Aquests tres continguts han de desenvolupar-se en l’agrupament, especialment en la realització del PEA, ja que ens permeten situar l’espai de voluntariat de l’agrupament escolta i el procés de desenvolupament de cada voluntari. Finalment, hem de tenir present que no s’ha de treballar en un moment puntual, sinó durant el seguiment i avaluació del PEA i no en una sola ronda, sinó de forma progressiva durant les successives rondes.

El PdA compta amb quatre objectius principals per a aconseguir la finalitat de desenvolupar un escoltisme de qualitat mitjançant el treball dels voluntaris. Entenem que és fonamental aconseguir aquests objectius per a un òptim desenvolupament dels voluntaris dins de l’agrupament escolta. Aquests objectius es proposen per a ser aconseguits per l’agrupament escolta, entès com a espai de desenvolupament del voluntariat, el que facilite la seua consecució a través d’accions concretes. Per a açò us proposem diverses accions, amb els seus corresponents indicadors, per a facilitar la consecució dels objectius.

OBJECTIUSACCIONS PROPOSTESINDICADORS
Implicar als voluntaris en el seu procés de creixement personal dins de l’escoltisme.– Perfils i funcions atraients.
– Promoció del kraal.
– Realització de cursos de formació i espais de “saber ser”.
– Difusió de publicacions.
– Involucrar-se en activitats de kraal.
– Asunción responsabilitats de forma progressiva i coherent.
– Quantitat de voluntaris formats.
– Assistència a les activitats de kraal.
– Durada dels voluntaris dins de l’agrupament escolta.
– Dinàmiques realitzades.
– Moments de kraal.
Fomentar el desenvolupament dels espais de participació dels voluntaris.– Realització de reunions de kraal dinàmiques.
– Acompanyament dels voluntaris en els seus espais de participació.
– Realització de cursos de formació i espais de “saber ser”.
– Implicació en la preparació d’activitats de voluntaris.
– Assistència a les activitats de kraal.
– Implicació en les activitats d’agrupament.
– Quantitat de voluntaris formats.
– Ambient de les reunions.
Dotar d’eines als voluntaris per a desenvolupar de forma òptima el seu treball.– Difusió de publicacions.
– Treballar l’acompanyament dels voluntaris en el grup.
– Contacte amb el CreEquip.
– Promoció de kraal.
– Quantitat de publicacions conegudes pel kraal.
– Quantitat d’activitats específiques per al kraal.
– Responsabilitats preses pels voluntaris.
Promoure una gestió adequada dels mitjans de la FEV per a cobrir les necessitats dels voluntaris.– Consulta dels mitjans de comunicació de la FEV.
– Contacte amb el CreEquip.
– Realització de reunions de kraal dinàmiques.
– Quantitat de recursos de la FEV utilitzats.
– Assistència a les activitats de kraal.
– Responsabilitats preses pels voluntaris.

A part d’aquestes accions en l’agrupament es poden posar en pràctica moltes més que siguen alternatives o complementàries a aquestes. Aquestes són solament una proposta a manera de guia o exemple per a dur-ho a terme.